Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAFAKO: strona spółki
11.09.2023, 12:16

RFK Zawarcie ugody przez Emitenta z UAB VILNIAUS KOGENERACINĖ JĖGAINĖ.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta: (i) numer 28/2016 z dnia 29 września 2016 roku informującego o zawarciu z UAB VILNIAUS KOGENERACINĖ JĖGAINĖ („Zamawiający”) znaczącej umowy warunkowej na „Budowę bloku kogeneracyjnego opalanego biopaliwem, składającego się z kotłów ze złożem fluidalnym, instalacji składowania i podawania biopaliwa oraz systemu oczyszczania spalin" w ramach budowy nowej elektrociepłowni w Wilnie („Umowa”), (ii) numer 53/2020 z dnia 5 października 2020 roku informującego o złożeniu Zamawiającemu przez Emitenta notyfikacji „notice of impossibility / termination”, (iii) numer 54/2020 z dnia 6 października 2020 roku informującego o otrzymaniu przez Emitenta oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy, (iv) numer 55/2020 z dnia 8 października 2020 roku informującego o złożeniu przez Zamawiającego do KUKE Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. („KUKE”) oraz Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. („Generali”) żądań wypłaty z gwarancji należytego wykonania Umowy w łącznej wysokości 14.965.000,00 EUR, (v) numer 57/2020 z dnia 20 października 2020 roku informującego o otrzymaniu przez Emitenta od KUKE przedsądowego wezwania do zapłaty sumy gwarancyjnej w wysokości 11.972.000,00 EUR w związku z wypłatą przez KUKE na rzecz Zamawiającego sumy gwarancyjnej w wysokości 11.972.000,00 EUR, (vi) numer 62/2020 z dnia 18 listopada 2020 roku informującego o otrzymaniu przez Emitenta od Generali wezwania do zapłaty sumy gwarancyjnej w wysokości 2.993.000,00 EUR w związku z wypłatą przez Generali na rzecz Zamawiającego sumy gwarancyjnej w wysokości 2.993.000,00 EUR, (iv) numer 7/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku informującego o rozpoczęciu negocjacji w zakresie polubownego rozwiązania sporu powstałego na gruncie Umowy równolegle do trwającego postępowania arbitrażowego z powództwa Emitenta przeciwko Zamawiającemu, jak również (v) numer 62/2022 z dnia 5 sierpnia 2022 roku informującego o otrzymaniu przez Emitenta wyroku częściowego z dnia 5 sierpnia 2022 roku wydanego przez sąd polubowny - trybunał arbitrażowy działający na podstawie regulaminu arbitrażowego Instytutu Arbitrażowego Sztokholmskiej Izby Handlowej (Arbitration Instuutute of the Stockholm Chamber of Commerce) w sprawie o sygn. akt V 2020/119 („Wyrok” i „Sąd”), niniejszym podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 11 września 2023 roku doszło do zawarcia ugody pomiędzy Emitentem i Zamawiającym dotyczącej sporów związanych z Umową („Ugoda”).
Istotne postanowienia Ugody obejmują: 1. Uzgodnienie, iż Ugoda rozstrzyga o wszystkich sporach i roszczeniach związanych z Umową; 2. Zobowiązanie Emitenta do cofnięcia skargi o uchylenie Wyroku; 3. Wystąpienie przez Emitenta i Zamawiającego do Sądu o wydanie orzeczenia zgodnego z Ugodą (consent award) w rozumieniu art. 45 (1) regulaminu arbitrażowego Instytutu Arbitrażowego Sztokholmskiej Izby Handlowej (Arbitration Instuutute of the Stockholm Chamber of Commerce), zgodnie z którym: i. Emitent uzna Wyrok w całości, bez żadnych zastrzeżeń; ii. Łączna wysokość odszkodowania należnego Zamawiającemu od Emitenta wynosić będzie 29.965.000,00 EUR (dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy euro), na którą składają się: a. kwota 14.965.000,00 EUR (czternaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy euro) otrzymana przez Zamawiającego do KUKE i Generali; b. kwota 15.000.000,00 EUR (piętnaście milionów euro), która zostanie zapłacona przez Emitenta najpóźniej w terminie 5 lat od zawarcia Ugody, w 8 (ośmiu) równych półrocznych ratach po 1.875.000,00 EUR (milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy euro) każda wraz z odsetkami w wysokości 0,02% za każdy dzień opóźnienia w płatności, z których pierwsza będzie płatna w terminie 6 (sześciu) miesięcy od zawarcia przez PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie („PBG”) bezwarunkowej i ostatecznej umowy lub umów zbycia wszystkich akcji Emitenta posiadanych bezpośrednio lub pośrednio przez PBG, jednak nie później niż do dnia 31 marca 2024 roku; iii. Emitent przekaże Zamawiającemu urządzenia i dokumenty wymienione w Ugodzie; 4. postanowienia, zgodnie z którymi Ugoda podlega prawu litewskiemu, a wszystkie spory z nią związane będą rozstrzygane przez państwowy sąd litewski; 5. postanowienie, zgodnie z którym Ugoda wchodzi w życie z chwilą jej podpisania przez obie strony i uzyskania przez obie strony zgód korporacyjnych na zawarcie Ugody. Zarząd Emitenta wyjaśnia przy tym, iż na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego doszło do uzyskania przez Emitenta i Zamawiającego zgód korporacyjnych na zawarcie Ugody, a więc Ugoda weszła w życie.

Inne komunikaty