Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CASPAR: strona spółki
12.09.2023, 17:00

CSR PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
                 
   Skonsolidowany raport półroczny PSr2023    
           (rok)   
                 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) 
  dladomów maklerskich  
      
     (rodzaj emitenta)    
   za półrocze roku obrotowego2023obejmujące okres   
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie     
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie     
                 
       data przekazania:     
                 
                 
  CASPAR ASSET MANAGEMENT SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  CASPAR AM SA Finanse inne (fin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  61-888 POZNAŃ  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  PÓŁWIEJSKA 32  
  (ulica) (numer)  
  61/855-16-14 61/855-16-14 w.11  
  (telefon)  (fax)  
  am@caspar.com.pl CASPAR.COM.PL  
  (e-mail)  (www)  
  779-236-25-43 301186397  
  (NIP)  (REGON)  
 4AUDYT Sp. z o.o. 
 (firma audytorska)          
                 


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 półrocze / 2023półrocze /2022półrocze / 2023półrocze /2022 
 Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
 Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów     
 Przychody ze sprzedaży15 86717 6443 4403 800 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 1323200462689 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem2 2163278480706 
 Zysk (strata) netto1 5732369341511 
 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego1 5762368342510 
 Zysk na akcję (PLN)0,160,240,030,05 
 Rozwodniony zysk na akcję (PLN)0,160,240,030,05 
 
 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych     
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej31114012674864 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(373)(1312)(81)(283) 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej(989)(789)(214)(170) 
 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów17491911379411 
 Sprawozdanie z sytuacji finansowej*     
 Aktywa32 900318237 3936785 
 Zobowiązania długoterminowe4 0844513918962 
 Zobowiązania krótkoterminowe10 34152132 3241112 
 Kapitał własny18 475220974 1514712 
 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej18 411220304 1374698 
 
 Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego     
 Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów     
 Przychody ze sprzedaży10 25611 3152 2232 437 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 0313 479657749 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem3 1293 628678781 
 Zysk (strata) netto2 5022 890542622 
 Zysk na akcję (PLN)0,250,290,050,06 
 Rozwodniony zysk na akcję (PLN)0,250,290,050,06 
 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych     
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej2 9423 204638690 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(556)(324)(121)(70) 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej(696)(514)(151)(111) 
 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów1 6902 366366510 
 Sprawozdanie z sytuacji finansowej*     
 Aktywa27 70125 8016 2245501 
 Zobowiązania długoterminowe3 5483 957797844 
 Zobowiązania krótkoterminowe8 0493 0341 809646 
 Kapitał własny16 10418 8103 6194011 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> *Dane ze sprawozdania z sytuacji finansowej za 2023 r. prezentowane s&#261; na dzie&#324; 30.06.2023 r., natomiast dane ze sprawozdania z sytuacji finansowej za 2022 r. prezentowane s&#261; na 31.12.2022 r. </p> <p> Do przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR zastosowano nast&#281;puj&#261;ce zasady: </p> <p> 1_ Do danych prezentowanych za p&#243;&#322;rocze przyj&#281;to kurs &#347;redni NBP dla EUR w okresie, kt&#243;ry wyni&#243;s&#322;: </p> <p> - za I p&#243;&#322;rocze 2023 roku:4,6130 PLN </p> <p> - za I p&#243;&#322;rocze 2022 roku:4,6427 PLN </p> <p> 2_ Do danych ze sprawozdania z sytuacji finansowej zastosowano kurs &#347;redni EUR og&#322;oszony przez NBP, kt&#243;ry wyni&#243;s&#322;: </p> <p> - na dzie&#324; 30 czerwca 2023 r.: 4,4503 PLN </p> <p> - na dzie&#324; 31 grudnia 2022 r.: 4,6899 PLN </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
    
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
    
 „Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy 
    
 PlikOpis 
 Raport za I półrocze 2023 r..pdfRaport 
 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe CASPAR AM SA za IH2023.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za I półrocze 2023 
 Jednostkowe sprawozdanie finansowe CASPAR AM SA za IH2023.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe Caspar Asset Management S.A. za I półrocze 2023 
 Sprawozdanie Zarządu z dzialalności Spółki i Grupy_IH 2023.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy za I półrocze 2023 
 Raport biegłego rewidenta dot. skonsolidowanego sprawozdania.pdfRaport z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A 
 Raport biegłego rewidenta dot. jednostkowego sprawozdania.pdfRaport z przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Caspar Asset Management S.A 
    

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
      
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-09-12Krzysztof JeskeWiceprezes Zarządu  
 2023-09-12Agata BabeckaProkurent  
      
   
      

Załączniki

Inne komunikaty