Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAEN: strona spółki
15.09.2023, 17:08

RAE Aktualizacja raportu bieżącego ESPI nr 2/2023 - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023

Zarząd Raen S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") działając na podstawie § 80 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), niniejszym przekazuje aktualizację raportu bieżącego ESPI nr 2/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie terminów publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023.
Niniejsza aktualizacja związana jest z objęciem Spółki obowiązkiem sporządzania skonsolidowanych raportów okresowych. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach: 1. Skonsolidowany raport za I półrocze 2023 roku - 02.10.2023 roku, 2. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku - 27.11.2023 roku. Jednocześnie, zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Spółka oświadcza, że nie będzie publikowała odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego, a skonsolidowany raport kwartalny będzie zawierał kwartalne informacje finansowe jednostki dominującej obejmujące informacje określone w § 66 ust. 1-4, ust. 5 zdanie pierwsze, ust. 8 pkt 13 oraz ust. 9 Rozporządzenia. Ponadto Spółka informuje, że zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu tego sprawozdania.

Inne komunikaty