Trwa ładowanie...
Notowania
GIGROUP: strona spółki
18.09.2023, 15:23

GIG Komunikat KDPW w sprawie daty rejestracji akcji serii X

Zarząd Gi Group Poland S.A. („Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do:
(1) raportu bieżącego nr 26/2023 opublikowanego w dniu 11 września 2023 r. dotyczącego oświadczenia KDPW o warunkowej rejestracji akcji serii X; (2) raportu bieżącego nr 27/2023 opublikowanego w dniu 15 września 2023 r. dotyczącego uchwały GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku podstawowym akcji serii X; niniejszym informuje, że w dniu 18 września 2023 r. powziął informację o wydaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) komunikatu na temat rejestracji z dniem 19 września 2023 r. 39.462.332 akcji zwykłych na okaziciela serii X Emitenta o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja („Akcje”) pod kodem ISIN PLWRKSR00019. Komunikat KDPW na temat rejestracji Akcji został opublikowany na stronie internetowej KDPW i jest dostępny pod poniższym adresem: https://www.kdpw.pl/pl/komunikaty-onp.html Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty