Trwa ładowanie...
Notowania

ATT Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za II kwartał 2023 roku oraz za I półrocze 2023 roku

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty („Grupa Azoty”) za II kwartał 2023 roku oraz za I półrocze 2023 roku.
Komentarz do wyników II kwartału 2023 roku W II kwartale 2023 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 3 491 mln zł, wynik EBITDA na poziomie minus 608 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 17,4%. Drugi kwartał 2023 roku to wciąż niekorzystne globalne warunki makroekonomiczne skutkujące niskim popytem na rynkach produktów Grupy Azoty, jak również rynkach dalszego ich przetwórstwa. Niski popyt skutkował dodatkową presją na obniżanie cen produktów oraz spadkiem wolumenów sprzedaży, a w konsekwencji również produkcji we wszystkich kluczowych segmentach działalności Grupy Azoty. Raportowany kwartał to również okres relatywnie wysokich kosztów surowców i mediów energetycznych, negatywnie wpływających na poziom uzyskiwanych marż. Ceny gazu ziemnego, podlegając wahaniom, pozostawały w trendzie spadkowym. Presję spadkową cen wspierały: wysoki poziom zapasów, większa moc generowana przez OZE, utrzymujące się solidne dostawy LNG do Europy, a także korzystne warunki pogodowe i obniżka cen węgla. Pozytywnie na wyniki II kwartału 2023 roku wpłynęła sprzedaż zakupionych na rynku we wcześniejszych okresach uprawnień do emisji CO2 („Jednostki EUA”) przez spółki zależne: Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Sprzedaż dotyczyła nadwyżki Jednostek EUA, wynikającej z niższych poziomów produkcji i pozostałej po rozliczeniu emisji CO2 za 2022 rok. Łączny dodatni wpływ z tego tytułu na wyniki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty w analizowanym okresie wyniósł 289 mln zł. Najważniejsze czynniki mające wpływ na wyniki II kwartału 2023 roku w kluczowych segmentach: Segment Agro W II kwartale 2023 roku, ze względu na relatywnie niski popyt, sprzedaż nawozów ogółem w ujęciu wolumenowym była niższa o 24% r/r, a w samych nawozach wieloskładnikowych spadek sprzedaży sięgał 49%. Koniunktura w polskim rolnictwie była niekorzystna, a ceny zbóż na krajowym rynku znajdowały się w trendzie spadkowym. Do dnia 17 czerwca 2023 roku obowiązywało zawieszenie ceł Unii Europejskiej na mocznik i amoniak. Obserwowano zwiększony import nawozów na europejski i krajowy rynek. Ceny gazu ziemnego, kluczowego surowca do produkcji nawozów, znajdowały się w trendzie spadkowym. Notowania spot dla indeksu TTF w II kwartale kształtowały się na poziomie 35 EUR/MWh i były niższe o 63% r/r, co wraz z sytuacją na rynku rolnym oraz popytowo-podażową na rynku nawozowym, powodowało spadek popytu i presję na spadek cen nawozów. Z uwagi na słaby popyt Grupa Azoty w raportowanym kwartale dostosowywała produkcję własnych instalacji do bieżącej sytuacji popytowo podażowej na rynku europejskim. Produkcja nawozów ogółem w II kwartale 2023 roku była niższa o 43% r/r. W przypadku nawozów wieloskładnikowych spadek produkcji wyniósł 49% r/r, a niekorzystny wpływ na wyniki kwartału miał wzrost kosztów mediów energetycznych r/r. Wypracowana w II kwartale 2023 roku marża EBITDA Segmentu Agro ukształtowała się na poziomie minus 28,8%. Segment Chemia W Segmencie Chemia w II kwartale 2023 roku obserwowana była obniżona aktywność zakupowa w kluczowych dla segmentu sektorach gospodarczych - budowlanym i meblarskim. We wskazanym okresie odnotowano spadek cen wszystkich produktów w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego; największy spadek zanotowano w przypadku cen siarki, melaminy i mocznika na cele techniczne. Niższe były również wolumeny sprzedaży produktów segmentu, z wyjątkiem siarki. Ceny głównych surowców do produkcji alkoholi OXO i plastyfikatorów, tj. propylenu i kwasu tereftalowego się obniżyły r/r, a wzrosły jednostkowe koszty ilmenitu wykorzystywanego do produkcji bieli tytanowej. Wypracowana w II kwartale 2023 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie minus 43,3%. Segment Tworzywa W Segmencie Tworzywa w II kwartale 2023 roku odnotowano spadek wolumenu sprzedaży poliamidu 6, który był w analizowanym okresie o jedną trzecią niższy r/r, w wyniku spadku europejskiego popytu wewnętrznego i ograniczonych możliwości eksportu. Ceny wytwarzanego w Grupie Azoty poliamidu 6 znajdowały się pod stałą presją spadkową. Ceny surowców, tj. benzenu i fenolu, były niższe w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Europejscy producenci zmagali się z konkurencyjnym importem tańszych produktów z łańcucha PA6, zwłaszcza z Azji. Zastosowania motoryzacyjne, mimo wzrostu produkcji w sektorze i rosnącej sprzedaży nowych samochodów w UE, nie skutkowały zwiększonymi zamówieniami, a tym bardziej nie zdołały podnieść ogólnego popytu na poliamid 6. Wypracowana w II kwartale 2023 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie minus 47,7%. Szacunkowe wyniki wypracowane w I półroczu 2023 roku W I półroczu 2023 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 7 386 mln zł, wynik EBITDA na poziomie minus 1 009 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 13,7%. Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w Skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2023 roku, którego publikacja została zaplanowana na dzień 27 września 2023 roku. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1z późn. zm.).

Załączniki

Inne komunikaty