Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAFAKO: strona spółki
21.09.2023, 20:24

RFK PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport półroczny PSr2023    
           (rok)   
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
   za półrocze roku obrotowego2023obejmujące okresod 2023-01-01 do 2023-06-30  
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-09-21    
 
 
  RAFAKO SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  RAFAKO Elektromaszynowy (ele)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  47-400 Racibórz  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  ul. Łąkowa 33  
  (ulica) (numer)  
  032 415 48 62 032 415 34 27  
  (telefon)  (fax)  
  info@rafako.com.pl www.rafako.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  6390001788 270217865  
  (NIP)  (REGON)  
 Grant Thornton Polska Spółka z o. o. sp. k. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2023półrocze /2022półrocze / 2023półrocze /2022 
 Przychody netto ze sprzedaży111 585191 52824 11141 312 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej(275 727)28 528(59 579)6 153 
 Zysk (strata) brutto(294 522)34 080(63 640)7 351 
 Zysk (strata) netto(294 798)34 455(63 699)7 432 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(10 625)(11 378)(2 296)(2 454) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(5 644)3 732(1 220)805 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(802)(15 666)(173)(3 379) 
 Przepływy pieniężne netto, razem(17 071)(23 312)(3 689)(5 028) 
 Średnia ważona liczba akcji160 880 445160 880 445160 880 445160 880 445 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)(1,83)0,21(0,40)0,05 
  30 czerwca 202331 grudnia 202230 czerwca 202331 grudnia 2022 
 Aktywa razem417 668558 93893 852119 179 
 Zobowiązania długoterminowe290 866313 56065 35966 859 
 Zobowiązania krótkoterminowe577 669400 271129 80585 347 
 Kapitał własny(450 867)(154 893)(101 312)(33 027) 
 Kapitał zakładowy1 6091 609362343 
 Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR)(2,80)(0,96)(0,63)(0,21) 
 WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWEpółrocze/2023półrocze/2022półrocze/2023półrocze/2022 
 Przychody netto ze sprzedaży173 784248 52637 55153 606 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej(213 807)30 924(46 199)6 670 
 Zysk (strata) brutto(231 623)36 527(50 049)7 879 
 Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej(231 324)39 900(49 984)8 606 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(3 084)1 074(666)232 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 5451 607334347 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(1 315)(16 521)(284)(3 564) 
 Przepływy pieniężne netto, razem(2 854)(13 840)(617)(2 985) 
 Średnia ważona liczba akcji160 880 445160 880 445160 880 445160 880 445 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)(1,45)0,25(0,31)0,05 
  30 czerwca 202331 grudnia 202230 czerwca 202331 grudnia 2022 
 Aktywa razem465 399608 100104 577129 662 
 Zobowiązania długoterminowe293 357316 83165 91867 556 
 Zobowiązania krótkoterminowe611 345496 631137 372105 894 
 Kapitał własny jednostki dominującej(438 543)(205 938)(98 542)(43 911) 
 Kapitał zakładowy1 6091 609362343 
 Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR)(2,73)(1,28)(0,58)(0,27) 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> </p> <table> <tr width="96" height="16" style="height: 12.0pt"> <td colspan="3" height="16" class="xl73" width="559" style="border-right-color: black; border-right-style: solid; border-right-width: .5pt; height: 12.0pt; width: 420pt"> &#346;REDNIE KURSY WYMIANY EURO OG&#321;ASZANE PRZEZ NBP </td> </tr> <tr height="48" style="height: 36.0pt"> <td height="48" class="xl70" width="366" style="height: 36.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; width: 275pt"> Okres sprawozdawczy </td> <td class="xl70" width="97" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 73pt"> &#346;redni arytmetyczny kurs w okresie </td> <td class="xl70" width="96" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 72pt"> Kurs na ostatni dzie&#324; okresu </td> </tr> <tr height="16" style="height: 12.0pt"> <td height="16" class="xl70" width="366" style="height: 12.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; width: 275pt"> 2022p </td> <td class="xl72" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium"> 4,6362 </td> <td class="xl72" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium"> 4,6806 </td> </tr> <tr height="16" style="height: 12.0pt"> <td height="16" class="xl71" style="height: 12.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium"> 2022 </td> <td class="xl72" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium"> 4,6876 </td> <td class="xl72" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium"> 4,6899 </td> </tr> <tr height="16" style="height: 12.0pt"> <td height="16" class="xl71" style="height: 12.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium"> 2023p </td> <td class="xl72" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium"> 4,6280 </td> <td class="xl72" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium"> 4,4503 </td> </tr> </table> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 „Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy 
 
 PlikOpis 
 RAFAKO_2023p_skonsolidowane_signed.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2023 roku. 
 RAFAKO_2023p_jednostkowe_signed_signed.pdfŚródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2023 roku. 
 Sprawozdanie z działalności GK RAFAKO 2023p signed.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za I półrocze 2023 roku. 
 RAFAKO Oświadczenie zarządu rzetelność 2023p signed.pdfOświadczenie Zarządu RAFAKO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdań finansowych RAFAKO S.A. za I półrocze 2023 roku. 
 Stanowisko_Zarzadu_GK_RAFAKO_do_odstapienia_od_wniosku_2023p_FINAL.pdfStanowisko organu zarządzającego Grupy RAFAKO wraz z opinią organu nadzorującego, której jednostką dominującą jest RAFAKO S.A. odnoszące się do odstąpienia od sformułowania wniosku przez podmiot uprawniony do badania półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w raporcie z przeglądu. 
 Stanowisko_Zarzadu_RAFAKO_do_odstapienia_od_wniosku_2023p_FINAL.pdfStanowisko organu zarządzającego RAFAKO S.A. wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do odstąpienia od sformułowania wniosku przez podmiot uprawniony do badania półrocznego sprawozdania finansowego w raporcie z przeglądu. 
 RAFAKO 2023 PSSF MSSF-sig.pdfRaport Biegłego Rewidenta - skonsolidowany. 
 RAFAKO 2023 PSF MSSF-sig.pdfRaport Biegłego Rewidenta - jednostkowy. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-09-21Maciej StańczukPrezes Zarządu  
 2023-09-21Przemysław SchmidtDelegowany Członek Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu  
 2023-09-21Jolanta MarkowiczGłówny Księgowy  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty