Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PULAWY: strona spółki
27.09.2023, 23:21

ZAP PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport półroczny PSr2023    
           (rok)   
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
   za półrocze roku obrotowego2023obejmujące okresod 2023-01-01 do 2023-06-30  
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawodawczości Finansowej  
        w walucie     
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawodawczości Finansowej  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-09-27    
 
 
  GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  PUŁAWY Chemiczny (che)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  24-110 Puławy  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13  
  (ulica) (numer)  
  +48 81 565 2833 +48 81 565 2856  
  (telefon)  (fax)  
  kontaktpulawy@grupaazoty.com pulawy.grupaazoty.com  
  (e-mail)  (www)  
  716-000-18-22 430528900  
  (NIP)  (REGON)  
 BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k, ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa, nr ewidencyjny podmiotu 3355 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2023półrocze /2022półrocze / 2023półrocze /2022 
 Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.     
 Przychody ze sprzedaży2 395 5214 918 581519 2981 059 423 
 Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży(349 537)1 251 120(75 772)269 481 
 Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej(575 578)958 550(124 773)206 464 
 Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej(528 720)852 810(114 615)183 688 
 Zysk/(strata) netto za okres(528 720)852 810(114 615)183 688 
 Całkowity dochód za okres(531 460)854 972(115 209)184 154 
 Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej(528 580)852 234(114 585)183 564 
 Całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej(531 314)854 344(115 178)184 019 
 Ilość akcji (w szt.)19 115 00019 115 00019 115 00019 115 000 
 Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)(27,65)44,58(5,99)9,60 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej805 142579 016174 538124 715 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(243 347)(204 674)(52 752)(44 085) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(859 922)(612 088)(186 413)(131 839) 
 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(298 127)(237 746)(64 627)(51 209) 
 Dane bilansowe według stanu na dzień 30.06.2023r./ 31.12.2022r.na 30.06.2023r.na 31.12.2022r.na 30.06.2023r.na 31.12.2022r. 
 Aktywa trwałe4 136 8304 005 093929 562853 983 
 Aktywa obrotowe2 741 4443 402 982616 013725 598 
 Aktywa razem6 878 2747 408 0751 545 5751 579 581 
 Zobowiązania długoterminowe502 644504 945112 946107 666 
 Zobowiązania krótkoterminowe2 944 8792 940 902661 726627 072 
 Kapitał własny3 430 7513 962 228770 903844 843 
 Wybrane dane finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.     
 Przychody ze sprzedaży2 091 1314 553 016453 313980 683 
 Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży(384 167)1 149 521(83 279)247 598 
 Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej(562 509)898 749(121 940)193 583 
 Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej(512 644)805 470(111 130)173 492 
 Zysk/(strata) netto za okres(512 644)805 470(111 130)173 492 
 Całkowity dochód za okres(515 167)806 823(111 677)173 783 
 Ilość akcji (w szt.)19 115 00019 115 00019 115 00019 115 000 
 Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)(26,82)42,14(5,81)9,08 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej807 852570 463175 125122 873 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(229 111)(199 333)(49 666)(42 935) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(884 083)(599 554)(191 650)(129 139) 
 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(305 342)(228 424)(66 191)(49 201) 
 Dane bilansowe według stanu na dzień 30.06.2023r./ 31.12.2022r.na 30.06.2023r.na 31.12.2022r.na 30.06.2023r.na 31.12.2022r. 
 Aktywa trwałe4 117 7514 005 125925 275853 989 
 Aktywa obrotowe2 423 4013 084 749544 548657 743 
 Aktywa razem6 541 1527 089 8741 469 8231 511 732 
 Zobowiązania długoterminowe429 737436 26596 56493 022 
 Zobowiązania krótkoterminowe2 743 8302 770 857616 549590 814 
 Kapitał własny3 367 5853 882 752756 710827 896 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> <i><font face="Times New Roman">Do przeliczenia danych w pozycjach dotycz&#261;cych:<br>- sprawozdania z ca&#322;kowitych dochod&#243;w oraz sprawozdania z przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych przyj&#281;to &#347;redni kurs Euro, obliczony jako &#347;rednia arytmetyczna kurs&#243;w ustalonych przez NBP na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego miesi&#261;ca w raportowanym okresie, tj.:</font></i><br><i><font face="Times New Roman">za okres od 1 stycznia 2023r. do 30 czerwca 2023r. - kurs 4,6130,</font></i><br><i><font face="Times New Roman">za okres od 1 stycznia 2022r. do 30 czerwca 2022r. - kurs 4,6427,</font></i><br><i><font face="Times New Roman">- sprawozdania z sytuacji finansowej przyj&#281;to &#347;redni kurs Euro ustalony przez NBP na ostatni dzie&#324; bilansowy, tj.:</font></i><br><i><font face="Times New Roman">na dzie&#324; 30 czerwca 2023r. - kurs 4,4503,</font></i><br><i><font face="Times New Roman">na dzie&#324; 31 grudnia 2022r. - kurs 4,6899</font>.</i> </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 „Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy 
 
 PlikOpis 
 Grupa_Azoty_Pulawy_Skonsolidowany_Raport_za_I_polrocze_2023.pdfSprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.oraz Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za I półrocze 2023 roku. 
 Grupa_Azoty_Pulawy_Sprawozdanie_Zarzadu_I_polrocze_2023.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za I półrocze 2023 roku. 
 Oswiadczenie_Zarzadu_Grupy_Azoty_Zakłady_Azotowe_Pulawy.pdfOświadczenie Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. 
 Raport_Bieglego_Rewidenta_skonsolidowane.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
 Raport_Bieglego_Rewidenta.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-09-27Marcin KowalczykPrezes Zarządu  
 2023-09-27Paweł BrydaWiceprezes Zarządu  
 2023-09-27Jacek JaniszekWiceprezes Zarządu  
 2023-09-27Justyna MajsnerowiczWiceprezes Zarządu  
 2023-09-27Andrzej SkwarekCzłonek Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty