Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ESOTIQ: strona spółki
28.09.2023, 19:50

EAH PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport półroczny PSr2023    
           (rok)   
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
   za półrocze roku obrotowego2023obejmujące okresod 2023-01-01 do 2023-06-30  
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-09-28    
 
 
  ESOTIQ & HENDERSON SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  ESOTIQ & HENDERSON Lekki (lek)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  80-298 Gdańsk  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Budowlanych 31C  
  (ulica) (numer)  
  +48 58 728 48 00 +48 58 728 48 01  
  (telefon)  (fax)  
  sekretariat@esotiq.com esotiqhenderson.com  
  (e-mail)  (www)  
  5833117220 221133543  
  (NIP)  (REGON)  
 Grupa Gumułka - Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2023półrocze / 2022półrocze / 2023półrocze / 2022 
 Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów122 208106 80226 49223 004 
 Zysk [strata] z działalności operacyjnej5 2575 1901 1401 118 
 Zysk [strata] brutto1 9425 7234211 233 
 Zysk [strata] netto1 2434 559269982 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 808-5 0891 259-1 096 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 433-4 656-744-1 003 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-6 6864 512-1 449972 
 Przepływy pieniężne netto, razem-4 311-5 233-935-1 127 
 Aktywa razem154 963154 27834 82132 961 
 Zobowiązania98 06899 69722 03621 300 
 Zobowiązania długoterminowe23 82230 9005 3536 602 
 Zobowiązania krótkoterminowe74 24668 79716 68314 698 
 Kapitał własny56 89554 58112 78511 661 
 Kapitał zakładowy2242245048 
 Liczba akcji2 233 5002 233 5002 233 5002 233 500 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO]0,752,440,160,53 
 Rozwodniona liczba akcji2 233 5002 233 5002 233 5002 233 500 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję [w zł / EURO]0,562,040,120,44 
 Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO]25,4724,445,725,22 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO]25,4724,445,725,22 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO]1,202,000,270,43 
 Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego     
 Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług120 540105 81526 13122 792 
 Zysk [strata] z działalności operacyjnej6 1695 0611 3371 090 
 Zysk [strata] brutto2 7905 2976051 141 
 Zysk [strata] netto2 1314 265462919 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej6 228-4 7721 350-1 028 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 429-3 741-743-806 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-6 6614 659-1 4441 004 
 Przepływy pieniężne netto, razem-3 862-3 854-837-830 
 Aktywa razem165 239159 82737 13034 147 
 Zobowiązania99 67997 91022 39820 918 
 Zobowiązania długoterminowe24 57131 3205 5216 691 
 Zobowiązania krótkoterminowe75 10866 59016 87714 227 
 Kapitał własny65 56061 91714 73213 228 
 Kapitał zakładowy2242245048 
 Liczba akcji2 233 5002 233 5002 233 5002 233 500 
 Zysk [strata] na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO]1,282,280,280,49 
 Rozwodniona liczba akcji2 233 5002 233 5002 233 5002 233 500 
 Rozwodniony zysk [strata] na jedną akcję [w zł / EURO]0,951,910,210,41 
 Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO]29,3527,726,605,92 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO]29,3527,726,605,92 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO]1,202,000,270,43 
 
   
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 „Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy 
 
 PlikOpis 
 Esotiq_raport__I_półrocze_2023.09.28 sig.pdfŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30.06.2023 R. 
 EAH Sprawozdanie Zarządu 2023H1 sig.pdfSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ESOTIQ & HENDERSON S.A. I GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30.06.2023 R. 
 Raportu z przeglądu_MSR_34_2023_SSF_EAH.pdfRAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.01.2023 R. DO 30.06.2023 R. 
 Raport z przeglądu_MSR_34_2023_SF-EAH.pdfRAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.01.2023 R. DO 30.06.2023 R. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-09-28Adam SkrzypekCzłonek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty