Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

TAR PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport półroczny PSr2023    
           (rok)   
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
   za półrocze roku obrotowego2023obejmujące okresod 2023-01-01 do 2023-06-30  
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej  
        w walucie     
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługUstawy o Rachunkowości  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-09-29    
 
 
  TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  TARCZYŃSKI S.A. Spożywczy (spo)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  55-100 Ujeździec Mały  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Ujeździec Mały 80  
  (ulica) (numer)  
  +48 71 312 12 83 +48 71 310 30 73  
  (telefon)  (fax)  
  ir@tarczynski.pl www.tarczynski.pl  
  (e-mail)  (www)  
  915-15-25-484 932003793  
  (NIP)  (REGON)  
 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2023półrocze / 2022półrocze / 2023półrocze / 2022 
 Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
 Przychody883376727127190843156590 
 Zysk operacyjny54472769461176816571 
 Zysk przed opadatkowniem3267861197706013179 
 Skonsolidowany zysk netto2814448998608010552 
 Zysk netto przypisany właścicielom2814448998608010552 
 Średnia ważona liczba akcji (podstawowa i rozwodniona)11347113471134711347 
 Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony)2,484,320,540,93 
 Całkowite dochody ogółem2356153612509011546 
 Całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom2356153612509011546 
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej105286512672274511041 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-68972-84377-14900-18171 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej-4083645261-88229747 
 Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto-45221215092032617 
  stan na dzieństan na dzieństan na dzieństan na dzień 
  30.06.202330.06.202230.06.202330.06.2022 
 Aktywa trwałe razem1024258849495230154181493 
 Aktywa obrotowe razem4098753585849210076611 
 Suma aktywów14341341208080322255258104 
 Zobowiązania krótkoterminowe razem533272526075119828112395 
 Zobowiązania długoterminowe razem4400652691459888457502 
 Kapitał własny razem46079641285910354288206 
 Kapitał własny przypisany właścicielom45827541285910297688206 
 Wyemitowany kapitał akcyjny1134611347113462424 
 Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowegopółrocze/2023półrocze/2022półrocze/2023półrocze/2022 
 Przychody742237742237159844159844 
 Zysk operacyjny73155731551575415754 
 Zysk przed opodatkowaniem56652566531220012200 
 Zysk netto455834540197779777 
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej455844558498179817 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-81673-81673-17589-17589 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej48920489211053510535 
 Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto128311283127632763 
  stan na dzieństan na dzieństan na dzieństan na dzień 
  30.06.202330.06.202230.06.202330.06.2022 
 Aktywa obrotowe razem3408423408427282072820 
 Aktywa trwałe razem840109840109179487179487 
 Suma aktywów11809511180951252308252308 
 Zobowiązania krótkoterminowe razem4152674152678872188721 
 Zobowiązania długoterminowe razem2496802496805334453344 
 Kapitał własny razem4098924098928757287572 
 Kapitał podstawowy113471134724242424 
 
 
 
   
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 „Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy 
 
 PlikOpis 
 GTA_ Sprawozdanie Zadządu z Dzialalnosci Grupy 2023_06-sig.pdfGrupa Tarczyński - Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy 
 GTA_Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy 2023_06-sig-sig-sig.pdfGrupa Tarczyński - Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawierające śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe 
 Oświadczenia Zarządu GTA_062023.pdfOświadczenie Zarządu - sprawozdanie skonsolidowane 
 Oświadczenia Zarządu TSA_062023.pdfOświadczenie Zarządu - sprawozdanie jednostkowe 
 GK TSA raport z przeglądu SSF30.06.2023 PODPIS.pdfRaport Audytora z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego 
 TSA raport z przeglądu SF30.06.2023 PODPIS.pdfRaport Audytora z przeglądu sprawozdania jednostowego 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-09-29Jacek TarczyńskiPrezes Zarządu  
 2023-09-29Radosław ChmurakWiceprezes Zarządu  
 2023-09-29Dawid TarczyńskiCzłonek Zarządu  
 2023-09-29Tomasz TarczyńskiCzłonek Zarządu  
 2023-09-29Krzysztof CetnarCzłonek Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty