Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
SFINKS: strona spółki
2.10.2023, 17:45

SFS PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport półroczny PSr2023    
           (rok)   
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
   za półrocze roku obrotowego2023obejmujące okresod 2023-01-01 do 2023-06-30  
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-10-02    
 
 
  SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  SFINKS POLSKA S.A. Usługi inne (uin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  05-540 Zalesie Górne  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Młodych Wilcząt 36  
  (ulica) (numer)  
  +48 22 702 71 01 +48 22 702 71 32  
  (telefon)  (fax)  
  biuro@sfinks.pl www.sfinks.pl  
  (e-mail)  (www)  
  7251752913 472247798  
  (NIP)  (REGON)  
 FIRMA AUDYTORSKA iNTERFIN SP. Z O.O. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2023półrocze /2022półrocze / 2023półrocze /2022 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów50 32144 66910 9099 621 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 53219 0127664 095 
 Zysk (strata) brutto5716 890123 638 
 Zysk (strata) netto31317 345683 736 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej7 7106 2581 6711 348 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 7491 105379238 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-11 683-9 011-2 533-1 941 
 Przepływy pieniężne netto, razem-2 224-1 648-482-355 
 Zysk na jedną akcję (w zł/EUR)0,010,500,000,11 
 Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,010,500,000,11 
 Aktywa razem121 030122 72027 19626 167 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania191 240193 24342 97241 204 
 Zobowiązania długoterminowe149 160151 18133 51732 235 
 Zobowiązania krótkoterminowe42 08042 0629 4568 969 
 Kapitał własny-70 210-70 523-15 776-15 037 
 Kapitał podstawowy37 94137 9418 5258 090 
 Liczba akcji (w szt.)37 941 05437 941 05437 941 05437 941 054 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)-1,85-1,86-0,42-0,40 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)-1,85-1,86-0,42-0,40 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)     
 
 <html> <head> </head> <body> <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: normal"> <b><span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif">Informacja dotycz&#261;ca &#347;rednich zastosowanych kurs&#243;w wymiany z&#322;otego w okresie obj&#281;tym sprawozdaniem finansowym i por&#243;wnywalnych danych finansowych w stosunku do Euro ustalanych przez NBP&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></span></b> </p> <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 13.0pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.3pt; text-indent: -14.15pt; line-height: normal"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif">a) przychody netto ze sprzeda&#380;y produkt&#243;w, towar&#243;w i materia&#322;&#243;w, zysk z dzia&#322;alno&#347;ci operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przep&#322;ywy pieni&#281;&#380;ne netto z dzia&#322;alno&#347;ci operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przep&#322;ywy netto za okres sprawozdawczy, obliczono przyjmuj&#261;c &#347;redni kurs EURO wed&#322;ug kursu stanowi&#261;cego &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; &#347;rednich kurs&#243;w NBP na ostatni dzie&#324; poszczeg&#243;lnych miesi&#281;cy okresu sprawozdawczego, tj: 4,6130 PLN.</font></span> </p> <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 13.0pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.3pt; text-indent: -14.15pt; line-height: normal"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif">b) przychody netto ze sprzeda&#380;y produkt&#243;w, towar&#243;w i materia&#322;&#243;w, zysk z dzia&#322;alno&#347;ci operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przep&#322;ywy pieni&#281;&#380;ne netto z dzia&#322;alno&#347;ci operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przep&#322;ywy netto za okres por&#243;wnawczy, obliczono przyjmuj&#261;c &#347;redni kurs EURO wed&#322;ug kursu stanowi&#261;cego &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; &#347;rednich kurs&#243;w NBP na ostatni dzie&#324; poszczeg&#243;lnych miesi&#281;cy okresu por&#243;wnawczego, tj: 4,6427 PLN.</font></span> </p> <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 13.0pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.3pt; text-indent: -14.15pt; line-height: normal"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif">c) aktywa razem, zobowi&#261;zania i rezerwy na zobowi&#261;zania, zobowi&#261;zania d&#322;ugoterminowe, zobowi&#261;zania kr&#243;tkoterminowe, kapita&#322; w&#322;asny oraz kapita&#322; zak&#322;adowy na 30.06.2023 roku obliczono przyjmuj&#261;c &#347;redni kurs EURO na dzie&#324; 30.06.2023&#160;roku, tj.:&#160;4,4503&#160;PLN.</font></span> </p> <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 13.0pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.3pt; text-indent: -14.15pt; line-height: normal"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif">d) aktywa razem, zobowi&#261;zania i rezerwy na zobowi&#261;zania, zobowi&#261;zania d&#322;ugoterminowe, zobowi&#261;zania kr&#243;tkoterminowe, kapita&#322; w&#322;asny oraz kapita&#322; zak&#322;adowy na 31.12.2022 roku obliczono przyjmuj&#261;c &#347;redni kurs EURO na dzie&#324; 30.12.2022&#160;roku, tj.:&#160;4,6899&#160;PLN.</font></span> </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 „Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy 
 
 PlikOpis 
 1_2023.06_WYBRANE_DANE_GK_SFINKS_POLSKA.pdf  
 2_raport z przeglądu _konsolidacja_skrócone 2023_GK Sfinks Polska.pdf  
 3_2023.06_SSF_GK_Sfinks_Polska.pdf  
 4_2023.06_Sprawozdanie_Zarządu _GK_Sfinks.pdf  
 5_raport z przeglądu _skrocone_2023_Sfinks Polska SA.pdf  
 6_2023.06_JSF_Sfinks_Polska_SA.pdf  

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-10-02SYLWESTER CACEKPREZES ZARZĄDU  
 2023-10-02MATEUSZ CACEKWICEPREZES ZARZĄDU  
 2023-10-02AMIR EL MALLAWICEPREZES ZARZĄDU  
 2023-10-02JACEK KUŚWICEPREZES ZARZĄDU  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty