Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

PXM Zawarcie aneksu do umowy linii gwarancyjnej.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia 10 lutego 2021 r., raportu bieżącego nr 29/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. oraz raportu bieżącego nr 11/2023 z dnia 28 marca 2023 r., Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 11 października 2023 r. został zawarty z bankiem Intesa Sanpaolo S.p.A. z siedzibą przy Piazza San Carlo 156, 10121 Turyn, Włochy, działającym poprzez swój oddział Intesa Sanpaolo S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, z siedzibą przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa („Bank”) aneks do Umowy o linię gwarancyjną („Umowa”), na mocy którego dotychczasowy limit linii w kwocie 472.000.000,00 PLN („Limit linii”) został podwyższony do poziomu 726.000.000,00 PLN. Zwiększony Limit linii przysługujący Spółce na podstawie Umowy ma charakter odnawialny i obowiązuje nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.
W ramach aneksowanej Umowy Spółka planuje pozyskać w szczególności gwarancje na potrzeby finansowania kontraktu, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 25/2023 z dnia 5 lipca 2023 r. („Kontrakt Olefiny”). W wyniku zawartego aneksu do Umowy zaktualizowane zostały warunki cenowe współpracy oraz zakres jej zabezpieczeń. Zgodnie z Umową, wierzytelności Banku będą zabezpieczone: (i) przelewem na rzecz Banku wierzytelności pieniężnych przysługujących Spółce z tytułu finansowanych przez Bank kontraktów, w szczególności Kontraktu Dolna Odra, Kontraktu Czechnica, Kontraktu Rybnik oraz Kontraktu Olefiny, (ii) zastawem rejestrowym na wierzytelnościach z umowy rachunku bankowego dotyczących rachunków bankowych otwartych w Banku oraz (iii) zastawem finansowym na środkach pieniężnych zgromadzonych na takich rachunkach otwartych w Banku. Ponadto, Spółka złoży zaktualizowane oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego. Niezależnie od powyższego, w odniesieniu do gwarancji wystawianych przez Bank do Kontraktu Olefiny, Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (podmiot w 100% zależny od Emitenta) ustanowi następujące zabezpieczenia wierzytelności Banku: (i) przelew na rzecz Banku wierzytelności pieniężnych przysługujących Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. z tytułu Kontraktu Olefiny, (ii) zastaw rejestrowy na wierzytelnościach z umowy rachunku bankowego dotyczących rachunków bankowych otwartych przez Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. w Banku oraz (iii) zastaw finansowy na środkach pieniężnych zgromadzonych na takich rachunkach otwartych w Banku. Ponadto, Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 6 Kodeksu postępowania cywilnego. Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

Inne komunikaty