Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MNS Zawarcie aneksu do umowy kredytowej Spółki z bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zarząd Mennicy Skarbowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI Spółki nr 2/2017 z dnia 24.04.2017 r., nr 1/2018 z dnia 06.03.2018 r., nr 5/2019 z dnia 03.04.2019 r., nr 8/2019 z dnia 15.11.2019 r., nr 10/2020 z dnia 15.12.2020 r., nr 6/2021 z dnia 30.07.2021 r., nr 8/21 z dnia 21.10.2021 r. oraz nr 6/2022 z dnia 5.07.2022 r., informuje, że w dniu 16 października 2023 r. Spółka zawarła aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 31 marca 2017 roku (dalej: „Aneks”) z bankiem BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”), ustalającego terminy obniżenia kwoty limitu kredytu.
Zgodnie z treścią podpisanego Aneksu, kwota limitu kredytu w dotychczasowej wysokości 30.000.000,00 PLN, zostanie obniżona: (a) o kwotę 5.000.000,00 PLN w dniu 30.11.2023 r.; (b) o kwotę 5.000.000,00 PLN w dniu 31.12.2023 r., z zastrzeżeniem, że Bank ma prawo zawieszenia przedmiotowego obniżenia po analizie sprawozdania finansowego Spółki za III kwartał 2023 r.; (c) o kwotę 5.000.000,00 PLN w dniu 31.03.2024 r., z zastrzeżeniem, że Bank ma prawo zawieszenia przedmiotowego obniżenia po analizie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. przy czym, zaniechanie obniżenia kredytu, o którym mowa w pkt. (b) nie wyklucza obniżenia kredytu, o którym mowa w pkt. (c). W pozostałym zakresie Aneks nie wprowadza istotnych zmian w umowie kredytu. Okres kredytowania pozostał bez zmian i jest wyznaczony nadal do dnia 24 czerwca 2024 r. zgodnie z treścią raportu bieżącego ESPI Spółki nr 6/2022 z dnia 5.07.2022 r. Całość udzielonych środków z kredytu Spółka aktualnie przeznacza na finansowanie bieżącej działalności. Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, iż zawarcie Aneksu wynika z przyjętej przez Zarząd strategii zmiany struktury finansowania bieżącej działalności Spółki. Efektem tej strategii jest zawarcie przez Spółkę w dniu 12 września 2023 r. z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. umowy kredytu wielocelowego z limitem kredytowym w wysokości 10.000.000,00 PLN, o zawarciu której to umowy Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 7/2023 w dniu 13.09.2023 r. W związku z powyższym, w ocenie Zarządu Spółki, zawarcie i wykonanie Aneksu nie będzie miało wpływu na bieżącą działalność Spółki.

Inne komunikaty