Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MNS Rozpoczęcie negocjacji z Panią Agnieszką Olewską oraz Fundacją Rodzinną AMO w celu zakończenia sporu korporacyjnego w Spółce

Zarząd Mennicy Skarbowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI Spółki nr 18/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 roku, w którym Spółka przekazała informacje o wniesieniu przez akcjonariusza Spółki Panią Agnieszką Olewską pozwu o stwierdzenie nieważności, ewentualnie o uchylenie niektórych uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku („Sprawa Sądowa”) informuje, iż w dniu 17 listopada 2023 roku Spółka rozpoczęła negocjacje z Panią Agnieszką Olewską oraz Fundacją Rodzinną AMO w celu zakończenia sporu korporacyjnego w Spółce. Rozpoczęcie negocjacji nastąpiło w ramach postępowania mediacyjnego, prowadzonego pomiędzy Spółką a Panią Agnieszką Olewską ze skierowania Sądu rozpatrującego Sprawę Sądową.
Spółka wskazuje, iż Pani Agnieszka Olewska jest akcjonariuszem Spółki posiadającym bezpośrednio 52.010 akcji Spółki, stanowiących 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółce. Jednocześnie Pani Agnieszka Olewska jest jedynym fundatorem i beneficjentem rzeczywistym Fundacji Rodzinnej AMO, która posiada 50% udziałów uprawniających do 50% udziału w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników spółki BAFAGO Sp. z o.o. BAFAGO Sp. z o.o. jest akcjonariuszem Spółki posiadającym 522.400 akcji Spółki, stanowiących 50,226% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 50,226% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Dla Spółki celem rozpoczętych negocjacji jest zakończenie sporu korporacyjnego w Spółce, w tym zakończenie Sporu Sądowego. Intencją Pani Agnieszki Olewskiej oraz reprezentowanej przez nią Fundacji Rodzinnej AMO jest posiadanie wszystkich akcji w Spółce bezpośrednio (tj. po zmianie dotychczasowej struktury, w której Fundacja Rodzinna AMO posiada akcje w Spółce za pośrednictwem spółki BAFAGO Sp. z o.o.), a w dalszej kolejności zmniejszenie swojego udziały kapitałowego w Spółce poprzez zbycie akcji Spółki. W ocenie Zarządu Spółki rozpoczęty proces negocjacji jest na wczesnym etapie, a ich wynik oraz prawdopodobieństwo ich pozytywnego zakończenia są niepewne. Osiągnięcie celu negocjacji w postaci zakończenia sporu korporacyjnego w Spółce uzależnione jest od czynników zewnętrznych, niezależnych od Spółki.

Inne komunikaty