Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MAK Zawarcie umów produktów bankowych z bankiem BNP Paribas Bank Polska SA

Spółka Makarony Polskie SA (dalej: „Spółka”) informuje, że spółki Grupy Makarony Polskie: Spółka oraz Stoczek Natura Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Spółki, dalej: ”Spółka zależna”), zawarły z bankiem BNP Paribas Bank Polska SA (dalej: „Bank”) umowę oraz aneks do umowy produktów bankowych, które łącznie spełniają kryteria umowy znaczącej, w tym przyczyniają się do dywersyfikacji źródeł finansowania Grupy.
Umową o najwyższej istotności jest zawarta w dniu 26 października 2023 roku przez Spółkę zależną umowa wielocelowej linii kredytowej (dalej: „Umowa”) obejmująca kredyt w rachunku bieżącym oraz linie gwarancji/akredytyw. Umowa określa warunki finansowania w bieżącym okresie udostępnienia i przewiduje kwotę limitu linii głównej 7,2 mln zł, w ramach którego: podlimit kredytu w rachunku bieżącym wynosi 4,0 mln zł (z terminem spłaty do dnia 26 października 2025 roku), podlimit linii gwarancji wynosi 3,2 mln zł (z maksymalnym okresem ważności gwarancji 36 miesięcy od dnia wystawienia lub zmiany gwarancji). Umowa określa również możliwy podlimit akredytywy na kwotę 3,0 mln zł z maksymalnym okresem realizacji 12 miesięcy od dnia otwarcia lub zmiany akredytywy. Zapisy Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przez Bank dla tego typu umów. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o WIBOR 3M powiększony o marżę Banku, zaś w przypadku gwarancji i akredytywy obowiązuje prowizja. Zabezpieczenie Umowy stanowią: a) weksel in blanco wystawiony przez Spółkę zależną wraz z deklaracją wekslową, b) oświadczenie Spółki zależnej o poddaniu się egzekucji w drodze aktu notarialnego w trybie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c., c) hipoteka umowna do sumy 10,8 mln zł na nieruchomości położonej w miejscowości Stoczek Łukowski, stanowiącej własność Spółki zależnej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LU1U/00022979/2 (dalej: Nieruchomość”) wraz z cesją wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na ww. Nieruchomości. Ponadto w dniu 26 października 2023 roku spółka Makarony Polskie SA zawarła z Bankiem aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 19 listopada 2021 roku. Aneks przedłuża kredyt w rachunku bieżącym o limicie 7,0 mln zł o kolejne 24 miesiące, tj. do dnia 3 listopada 2025 roku, na dotychczasowych warunkach. Spółka informowała wcześniej o ww. umowie kredytowej w swoich raportach okresowych. Spółki Grupy Makarony Polskie nie posiadają powiązań organizacyjnych, osobowych i kapitałowych z Bankiem.

Inne komunikaty