Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PULAWY: strona spółki
26.10.2023, 23:46

ZAP Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za III kwartał 2023 roku oraz 9 miesięcy 2023 roku.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za III kwartał 2023 roku oraz 9 miesięcy 2023 roku.
Komentarz do wyników III kwartału 2023 roku W III kwartale 2023 roku Grupa Kapitałowa Emitenta uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 1 008 mln zł, wynik EBITDA na poziomie minus 65 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 6,4%. Raportowany kwartał to okres wzrostu popytu, w szczególności w odniesieniu do produktów nawozowych, a także częściowo do produktów nienawozowych Segmentu Agro (głównie w odniesieniu do kwartału poprzedniego). W konsekwencji wzrósł wolumen produkcji oraz spadły zapasy nawozów. Ceny głównych produktów kształtowały się na istotnie niższym poziomie niż przed rokiem średnio o 60%. Ceny mediów energetycznych, tj. energii elektrycznej i węgla, były wyższe średnio o 89% w porównaniu do okresu analogicznego roku ubiegłego. Ceny gazu ziemnego przez większość okresu utrzymywały się na stabilnym poziomie, istotnie wyższym niż poza Europą. Stabilizacji cen gazu, w porównaniu niestabilnym rokiem ubiegłym sprzyjała rekordowa produkcja energii z OZE, wysoki poziom zapełnienia europejskich magazynów gazu i średnie temperatury powyżej normy. Najważniejsze czynniki mające wpływ na wyniki III kwartału 2023 roku w kluczowych segmentach: Segment Agro W III kwartale 2023 roku nastąpił wzrost zainteresowania produktami Grupy Kapitałowej Emitenta, głównie z powodu odbudowywania przez rolników poziomu zapasów oraz dokonywanych zakupów pod aplikację jesienną i stopniowy powrót rynku do typowych sezonowych relacji popytowo-cenowych. Sprzedaż nawozów ogółem w ujęciu wolumenowym była wyższa o 29% r/r. W przypadku produktów nienawozowych (produkty z grupy RedNox® obejmujące: LIKAM®, NOXy® i PULNOX®, melamina, mocznik techniczny) okres ten charakteryzował się generalnie słabym popytem wynikającym z niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej na świecie oraz importem tańszych produktów do Europy. W konsekwencji odnotowano spadek wolumenów sprzedaży o 15% r/r, jednak w relacji do II kwartału br. osiągnięto wzrost ilości sprzedanej o 63%. Zawieszenie ceł na import do Europy amoniaku i mocznika z krajów spoza Unii Europejskiej w pierwszym półroczu 2023 roku (trwające od grudnia 2022 roku) było znaczącym czynnikiem, który wzmógł proces ekspansji na rynku europejskim producentów oraz produktów z regionów o znaczących przewagach kosztowych w obszarze energii, ekologii i kosztów pracy. Ceny gazu ziemnego, kluczowego surowca w Segmencie Agro, uległy obniżeniu r/r w ślad za trendami rynkowymi. Należy podkreślić, że ceny gazu na rynku europejskim wciąż pozostają na zdecydowanie wyższym poziomie w porównaniu z innym regionami świata, gdzie oferowane ceny są kilkukrotnie niższe (np. amerykański indeks Henry Hub). Wypracowana w III kwartale 2023 roku marża EBITDA Segmentu Agro ukształtowała się na poziomie minus 7,7%. Segment Tworzywa Sytuację w Segmencie Tworzywa w III kwartale 2023 roku w największym stopniu determinował niski popyt z głównych rynków zastosowań poliamidu (do produkcji którego wykorzystywany jest kaprolaktam), co było spowodowane obniżonym zapotrzebowaniem we wszystkich kluczowych segmentach – tworzywa konstrukcyjne, włókna dywanowe i folie opakowaniowe. Spadek popytu wywierał dużą presję na obniżki cen europejskich produktów, co w pewnym stopniu ograniczyło import tworzyw z rynków o dużo większej konkurencyjności kosztowej, głównie z Azji. Produkcja kaprolaktamu pozostaje nadal wstrzymana ze względu na sytuację popytowo-podażową na rynku europejskim. Szacunkowe wyniki wypracowane w okresie 9 miesięcy 2023 roku W okresie 9 miesięcy 2023 roku Grupa Kapitałowa Emitenta uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 3 403 mln zł, wynik EBITDA na poziomie minus 480 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 14,1%. Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za III kwartał i 9 miesięcy 2023 roku, którego publikacja została zaplanowana na dzień 8 listopada 2023 roku. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Załączniki

Inne komunikaty