Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

PXM Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej – informacja dotycząca zabezpieczenia powództwa Emitenta oraz podmiotu zależnego Emitenta.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku, Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 26 września 2023 r. podjął decyzję o opóźnieniu przekazania informacji poufnej do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Treścią opóźnianej informacji poufnej było powzięcie przez Spółkę wiadomości o wydaniu przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział X Gospodarczy („Sąd”) postanowienia („Postanowienie”) w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczenia Spółki oraz Polimex Energetyka sp. z o.o. (podmiot w 100% zależny od Emitenta, łącznie „Konsorcjum”) z siedzibą w Warszawie wobec Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kongregacja S.A. we Wrocławiu („Kogeneracja”) o ukształtowanie stosunku prawnego i zmianę umowy z dnia 23 czerwca 2021 r. na wykonanie inwestycji pn. („Kontrakt”, jak opisano w raporcie bieżącym Emitenta nr 28/2021). Na mocy Postanowienia Sąd udzielił zabezpieczenia roszczenia Konsorcjum wobec Kogeneracji o podwyższenie wynagrodzenia Konsorcjum z tytułu Kontraktu z kwoty 1.169,2 mln PLN netto o kwotę 343,9 mln PLN netto do łącznej kwoty 1.503,1 mln PLN netto, poprzez ustalenie, że do czasu prawomocnego zakończenia postępowania wartość określonych „kamieni milowych” Kontraktu zostanie podwyższona o łączną kwotę 172 mln PLN netto. Przyczyną ujawnienia opóźnionej informacji poufnej jest brak spełniania przesłanek do jej dalszego opóźniania z uwagi na złożenie przez Konsorcjum do Sądu pozwu w sprawie wyżej opisanego roszczenia, o którym Spółka poinformuje kolejnym raportem bieżącym.

Inne komunikaty