Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
SEKO: strona spółki
3.11.2023, 6:40

SEK SA-Q 3/2023: formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport kwartalny SA-Q3/2023  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) 
 
 za3kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-07-01 do 2023-09-30  
 
       data przekazania:2023-11-03    
 
 
  SEKO SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  SEKO S.A. Artykuły spożywcze  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  89-620 Chojnice  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Zakładowa 3  
  (ulica) (numer)  
  +48525108140 +48523967351  
  (telefon)  (fax)  
  seko@sekosa.pl www.sekosa.pl  
  (e-mail)  (www)  
  5860102990 190601172  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów177 717147 43038 82131 448 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej8 692-3 1801 899-6 678 
 Zysk (strata) brutto8 763-3 8491 914-821 
 Zysk (strata) netto7 215-3 1161 576-665 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej15 0397463 285159 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-11 151-17 398-2 436-3 711 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-4 3992 560-961546 
 Przepływy pieniężne netto, razem-511-14 092-112-3 006 
 Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)140 953141 35130 40730 139 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)56 95962 37712 28713 300 
 Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)8 94312 2871 9292 620 
 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)39 82141 7608 5908 904 
 Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)83 99478 97418 11916 839 
 Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)665665143142 
 Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)6 650 0006 650 0006 650 0006 650 000 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)1,08-0,470,24-0,10 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,08-0,470,24-0,10 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)12,6311,882,722,53 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)12,6311,882,722,53 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,330,000,070,00 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> Zasady przeliczania: </p> <p> Pozycje bilansowe - zosta&#322;y przeliczone wed&#322;ug &#347;redniego kursu NBP, obowi&#261;zuj&#261;cego na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego okresu obj&#281;tego raportem. </p> <p> Pozycje z rachunku wynik&#243;w i rachunku przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych - zosta&#322;y przeliczone wed&#322;ug kursu stanowi&#261;cego &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; &#347;rednich kurs&#243;w og&#322;oszonych przez NBP obowi&#261;zuj&#261;cych na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego zako&#324;czonego miesi&#261;ca roku obrotowego. </p> <p> </p> <p> Kursy przyj&#281;te do przeliczenia: </p> <p> Pozycje bilansowe na dzie&#324; 30.09.2023 r. &#8211; 4,6356 EUR/PLN </p> <p> Pozycje bilansowe na dzie&#324; 31.12.2022 r. &#8211; 4,6899 EUR/PLN </p> <p> Pozycje z rachunku wynik&#243;w i rachunku przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych za okres od 01.01.2023 do 30.09.2023 r. &#8211; 4,5779 EUR/PLN </p> <p> Pozycje z rachunku wynik&#243;w i rachunku przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych za okres od 01.01.2022 do 30.09.2022 r. &#8211; 4,6880 EUR/PLN </p> </body> </html> 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
 
 PlikOpis 

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
 
 SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU 
 (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) 
    
   
 
 PlikOpis 

POZOSTAŁE INFORMACJE
 
 POZOSTAŁE INFORMACJE 
 (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) 
    
   
 
 PlikOpis 
 11_Pozostałe_Informacje_SEKO_S.A._30.09.2023.pdfPozostałe informacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2023 r. 
 11a_SA_Q3_2023_SEKO_SA.pdfSprawozdanie finansowe SEKO S.A. za III kwartał 2023 r. podpisane elektronicznie 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-11-03Kazimierz KustraPrezes Zarządu  
 2023-11-03Joanna SzymczakWiceprezes Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty