Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

NNG Q 3/2023: formularz raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport kwartalny Q3/2023  
           (kwartał)(rok)  
 
 (zgodnie z � 60 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia w sprawie informacji bie��cych i okresowych) 
  dlaemitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow�  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za3kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-09-30  
 zawierający skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiedzynarodowych standardów rachunkowowści  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-11-06    
 
 
  NANOGROUP SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  NANOGROUP S.A. Usługi inne (uin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  02-532 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Rakowiecka 36  
  (ulica) (numer)  
  +48 604 741 303    
  (telefon)  (fax)  
 
  (e-mail)  (www)  
  5213757847 365989838  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 
 Przychody ze sprzedaży73527 
 Zysk/(Strata) operacyjny(1 496)(1 750)(327)(375) 
 Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem(1 496)(1 750)(327)(375) 
 Zysk/(Strata) netto(1 496)(1 750)(327)(375) 
 Całkowite dochody/(straty) ogółem(1 496)(1 750)(327)(375) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(1 392)(1 156)(304)(247) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2 944740643158 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-394-84 
 Przepływy pieniężne netto razem1 552(1 550)339(332) 
 Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR)(0,00009)(0,00010)(0,00002)(0,00002) 
 Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR)(0,00009)(0,00010)(0,00002)(0,00002) 
 Aktywa razem41 27938 8698 9058 288 
 Kapitał własny razem41 07538 6718 8618 246 
 Zobowiązania długoterminowe---- 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> kurs &#347;redni EUR/PLN (01.01.2022 r. &#8211; 30.09.2022 r.) 4,6727<br>kurs &#347;redni EUR/PLN (01.01.2023 r. &#8211; 30.09.2023 r.) 4,5773<br>kurs na dzie&#324; EUR/PLN (30/09/2022) 4,8698<br>kurs na dzie&#324; EUR/PLN (31/12/2022) 4,6899<br>kurs na dzie&#324; EUR/PLN (30/09/2023) 4,6356 </p> </body> </html> 
 
 Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 NNG_sprawozdanie_2023Q3-sigSST.pdfRaport 3Q 2023 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-11-06Przemysław MazurekPrezes ZarząduPrzemysław Mazurek 
 2023-11-06Piotr MierzejewskiWiceprezes ZarząduPiotr Mierzejewski 
 2023-11-06Tomasz CiachCzłonek ZarząduTomasz Ciach 
 
   

Załączniki

Inne komunikaty