Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PULAWY: strona spółki
8.11.2023, 18:32

ZAP QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr3/2023  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za3kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-09-30  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-11-08    
 
 
  GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  PUŁAWY Chemiczny (che)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  24-110 Puławy  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13  
  (ulica) (numer)  
  +48 81 565 2833 +48 81 565 2856  
  (telefon)  (fax)  
  kontaktpulawy@grupaazoty.com pulawy.grupaazoty.com  
  (e-mail)  (www)  
  716-000-18-22 430528900  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 
 Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.     
 Przychody ze sprzedaży3 403 2927 043 316743 5151 502 414 
 Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży(340 511)1 310 055(74 391)279 449 
 Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej(719 953)894 868(157 288)190 885 
 Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej(659 037)803 249(143 979)171 342 
 Zysk/(strata) netto za okres(659 037)803 249(143 979)171 342 
 Całkowity dochód za okres(661 777)805 411(144 578)171 803 
 Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej(658 908)802 485(143 951)171 179 
 Całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej(661 642)804 595(144 549)171 629 
 Ilość akcji (w szt.)19 115 00019 115 00019 115 00019 115 000 
 Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)(34,47)41,98(7,53)8,96 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 461 0321 403 110319 191299 298 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(423 534)(321 435)(92 529)(68 565) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(1 800 475)(953 322)(393 349)(203 354) 
 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(762 977)128 353(166 687)27 379 
 Dane bilansowe według stanu na dzień 30.09.2023 r./ 31.12.2022 r.na 30.09.2023 r.na 31.12.2022 r.na 30.09.2023 r.na 31.12.2022 r. 
 Aktywa trwałe4 280 0884 005 093923 308853 983 
 Aktywa obrotowe2 270 7413 402 982489 849725 598 
 Aktywa razem6 550 8297 408 0751 413 1571 579 581 
 Zobowiązania długoterminowe487 983504 945105 269107 666 
 Zobowiązania krótkoterminowe2 762 4262 940 902595 915627 072 
 Kapitał własny3 300 4203 962 228711 973844 843 
 Wybrane dane finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.     
 Przychody ze sprzedaży2 930 9076 392 086640 3141 363 500 
 Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży(402 094)1 156 394(87 845)246 671 
 Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej(707 705)807 885(154 612)172 330 
 Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej(641 378)733 282(140 121)156 417 
 Zysk/(strata) netto za okres(641 378)733 282(140 121)156 417 
 Całkowity dochód za okres(643 901)734 635(140 673)156 705 
 Ilość akcji (w szt.)19 115 00019 115 00019 115 00019 115 000 
 Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)(33,55)38,36(7,33)8,18 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 388 7811 444 616303 406308 152 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(396 727)(311 829)(86 673)(66 516) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(1 786 948)(975 833)(390 393)(208 156) 
 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(794 894)156 954(173 660)33 480 
 Dane bilansowe według stanu na dzień 30.09.2023 r./ 31.12.2022 r.na 30.09.2023 r.na 31.12.2022 r.na 30.09.2023 r.na 31.12.2022 r. 
 Aktywa trwałe4 254 4104 005 125917 769853 989 
 Aktywa obrotowe1 989 1063 084 749429 094657 743 
 Aktywa razem6 243 5167 089 8741 346 8631 511 732 
 Zobowiązania długoterminowe414 205436 26589 35393 022 
 Zobowiązania krótkoterminowe2 590 4602 770 857558 819590 814 
 Kapitał własny3 238 8513 882 752698 691827 896 
 
 <html> <head> </head> <body> <p align="left"> <i><font face="Times New Roman" size="4">Do przeliczenia danych w pozycjach dotycz&#261;cych:</font></i><font face="Times New Roman" size="4"><br><br><i>- sprawozdania z ca&#322;kowitych dochod&#243;w oraz sprawozdania z przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych przyj&#281;to &#347;redni kurs Euro, obliczony jako &#347;rednia arytmetyczna kurs&#243;w ustalonych przez NBP na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego miesi&#261;ca w raportowanym okresie, tj.: </i><br><i>za okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 wrze&#347;nia 2023 r. - kurs 4,5773, </i><br><i>za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 wrze&#347;nia 2022 r. - kurs 4,6880,</i><br><br><i>- sprawozdania z sytuacji finansowej przyj&#281;to &#347;redni kurs Euro ustalony przez NBP na ostatni dzie&#324; bilansowy, tj.: </i><br><i>30 wrze&#347;nia 2023 r. - kurs 4,6356, </i><br><i>31 grudnia 2022 r. - kurs 4,6899.</i></font> </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 Grupa_Azoty_Pulawy_Skonsolidowany_Raport_za_III_kwartal_2023.pdfSkonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za III kwartał oraz 9 miesięcy 2023 roku. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-11-08Justyna MajsnerowiczWiceprezes Zarządu  
 2023-11-08Paweł BrydaWiceprezes Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty