Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
IMPERIO: strona spółki
9.11.2023, 17:04

IMP Q 3/2023: formularz raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport kwartalny Q3/2023  
           (kwartał)(rok)  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za3kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-07-01 do 2023-09-30  
 zawierający skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-11-09    
 
 
  IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  IMPERIO ASI S.A.    
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  02-675 WARSZAWA  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  WOŁOSKA 22A  
  (ulica) (numer)  
  22 378 55 50 22 378 55 51  
  (telefon)  (fax)  
  biuro@imperasa.pl www.imperioasi.pl  
  (e-mail)  (www)  
  526-10-29-979 010965971  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 
 Przychody z inwestycji1622863561 
 Wynik z inwestycji netto-1 283-1 330-280-284 
 Zyski (straty) z inwestycji---- 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 283-1 330-280-284 
 Zysk (strata) brutto-1 283-1 330-280-284 
 Zysk (strata) netto-1 283-1 330-280-284 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej132-49629-106 
 Przepływy pieniężne netto z działalnosci inwestycyjnej-1 0681 080-233230 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej13 3  
 Przepływy pieniężne netto, razem-923584-202125 
 wg stanu na:30.09.202331.12.202230.09.202231.12.2022 
 Aktywa razem16 32816 6063 5223 541 
 Zobowiązania i Rezerwy, razem1 850845399180 
 Zobowiązania długoterminowe---- 
 Zobowiązania krótkoterminowe777101682 
 Kapitał własny (aktywa netto)14 47815 7613 1233 361 
 Kapitał zakładowy4 6994 6991 0141 001 
 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)7 831 4877 831 4877 831 4877 831 487 
 Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)1 852,010,400,43 
 Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR)-0,16-0,21-0,04-0,05 
 
   
 
 Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 Imperio_Q32023-sigAG (002).pdfSprawozdanie finansowe IMPERIO ASI S.A. za III kw 2023 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-11-09Artur GórskiPrezes Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty