Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CASPAR: strona spółki
9.11.2023, 22:23

CSR QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr3/2023  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dladomów maklerskich  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za3kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-09-30  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-11-09    
 
 
  CASPAR ASSET MANAGEMENT SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  CASPAR AM SA Finanse inne (fin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  61-888 POZNAŃ  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  PÓŁWIEJSKA 32  
  (ulica) (numer)  
  61/855-16-14 61/855-16-14 w.11  
  (telefon)  (fax)  
  am@caspar.com.pl CASPAR.COM.PL  
  (e-mail)  (www)  
  779-236-25-43 301186397  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 
 Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
 Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów     
 Przychody ze sprzedaży23 70226 1225 1785 572 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 9414 308643919 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem3 0924 611676984 
 Zysk (strata) netto2 1663 424473730 
 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego2 1723 421475730 
 Zysk na akcję (PLN)0,220,350,050,07 
 Rozwodniony zysk na akcję (PLN)0,220,350,050,07 
 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych     
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej4 1195 5229001 178 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 0061 861220397 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej(6 972)(7 899)(1 523)(1 685) 
 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(1 847)(517)(403)(110) 
 Sprawozdanie z sytuacji finansowej*     
 Aktywa27 67031 8235 9696 785 
 Zobowiązania długoterminowe3 9534 513853962 
 Zobowiązania krótkoterminowe4 3255 2139331 112 
 Kapitał własny19 39222 0974 1834 712 
 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej19 33122 0304 1704 698 
 
 Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego     
 Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów     
 Przychody ze sprzedaży15 09517 1433 2983 657 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 2494 9749281 061 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem4 4415 3179701 134 
 Zysk (strata) netto3 5564 224777901 
 Zysk na akcję (PLN)0,360,430,080,09 
 XXIII. Rozwodniony zysk na akcję (PLN)0,360,430,080,09 
 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych     
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej4 3694 7709541 017 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 0452 922228623 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej(6 541)(7 504)(1 429)(1 601) 
 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(1 127)187(246)40 
 Sprawozdanie z sytuacji finansowej*     
 Aktywa23 30025 8015 0265 501 
 Zobowiązania długoterminowe3 3653 957726844 
 Zobowiązania krótkoterminowe2 4563 034530646 
 Kapitał własny17 47918 8103 7714 011 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> *dane ze sprawozdania z sytuacji finansowej za 2023 r. prezentowane s&#261; na dzie&#324; 30.09.2023 r., natomiast dane ze sprawozdania z sytuacji finansowej za 2022 r. prezentowane s&#261; na dzie&#324; 31.12.2022 r. </p> <p> Do przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR zastosowano nast&#281;puj&#261;ce zasady: </p> <p> 1) do danych prezentowanych za 9 miesi&#281;ce przyj&#281;to kurs &#347;redni NBP dla EUR w okresie, kt&#243;ry wyni&#243;s&#322;: </p> <p> - za okres 1.01.2023 r. - 30.09.2023 r.: 4,5773 PLN </p> <p> - za okres 01.01.2022 r. - 30.09.2022 r.: 4,6880 PLN </p> <p> 2) do danych ze sprawozdania z sytuacji finansowej zastosowano kurs &#347;redni EUR og&#322;oszony przez NBP, kt&#243;ry wyni&#243;s&#322;: </p> <p> - na dzie&#324; 30 wrze&#347;nia 2023 r.: 4,6356 PLN </p> <p> - na dzie&#324; 31 grudnia 2022 r.: 4,6899 PLN </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 Skonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku.pdfSkonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku 
 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe CASPAR AM SA za IIIQ2023.pdfŚródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za III kwartał 2023 roku 
 Jednostkowe sprawozdanie finansowe CASPAR AM SA za IIIQ2023.pdfŚródroczne skrócone sprawozdanie finansowe CASPAR Asset Management S.A. za III kwartał 2023 roku 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-11-09Hanna Kijanowskap.o. Prezesa Zarządu  
 2023-11-09Krzysztof JeskeWiceprezes Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-04-19
CSR Przyjęcie i podpisanie przez spółkę zależną planu połączenia pomiędzy F-Trust S.A. i iWealth Management Sp. z o.o.
9,15
-0,55
2024-04-03
CSR Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
9,00
0,00
2024-03-29
CSR Podpisanie aneksu do listu intencyjnego w sprawie połączenia spółki zależnej od Emitenta - spółki F-Trust S.A. ze spółką iWealth Management Sp. z o.o.
9,00
0,00
2024-03-28
CSR SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
9,00
0,00
2024-03-28
CSR RR /2023: formularz dla raportów rocznych
9,00
0,00
2024-03-22
CSR Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Pana Krzysztofa Jeske na stanowisko członka Zarządu odpowiedzialnego za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem Caspar Asset Management S.A.
9,10
0,00
2024-03-14
CSR Wpis do KRS zmiany funkcji Pani Hanny Kijanowskiej w Zarządzie Caspar Asset Management S.A. z Członka Zarządu na Prezesa Zarządu Caspar Asset Management S.A.
9,00
0,00
2024-03-05
CSR Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
9,30
0,00
2024-02-29
CSR Wskazanie osób uprawionych do udziału w Programie Motywacyjnym w Grupie Kapitałowej Caspar Asset Management S.A., wyznaczenie celów finansowych i niefinansowych, wskazanie indywidualnej puli rocznej oraz wskazanie łącznej puli rocznej w związku z realizacją Programu Motywacyjnego w Roku Obrotowym 2024
9,30
0,00
2024-02-09
CSR Korekta raportu numer 4/2024: Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
9,30
0,00