Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

PXM QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr3/2023  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za3kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-09-30  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-11-20    
 
 
  POLIMEX MOSTOSTAL SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  POLIMEX-MOSTOSTAL Budownictwo (bud)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  00-124 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Al. Jana Pawła II 12  
  (ulica) (numer)  
  022 8297100 022 8260493  
  (telefon)  (fax)  
  kontakt@polimex.pl www.polimex.pl  
  (e-mail)  (www)  
  8210014509 710252031  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 
 dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
 Przychody ze sprzedaży2 399 6642 872 724524 253612 782 
 Zysk / (strata) z działalności operacyjnej88 809137 69319 40229 371 
 Zysk / (strata) brutto79 461147 58217 36031 481 
 Zysk / (strata) netto53 914118 48011 77925 273 
 Zysk / (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej53 914119 29011 77925 446 
 Zysk / (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym -810 -173 
 Inne całkowite dochody netto-1 174-4 346-256-927 
 Łączne całkowite dochody52 740114 13411 52224 346 
 Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej52 740114 94411 52224 519 
 Całkowity dochód przypadający udziałom niekontrolującym -810 -173 
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-665 595-110 255-145 412-23 519 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-24 845-13 900-5 428-2 965 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej-42 176-34 265-9 214-7 309 
 Zwiększenie / (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-732 616-158 420-160 054-33 793 
 Aktywa trwałe razem756 748777 414163 247165 764 
 Aktywa obrotowe razem1 581 8061 950 810341 230415 960 
 Aktywa przeznaczone do sprzedaży42950393107 
 Aktywa razem2 338 9832 728 727504 570581 831 
 Zobowiązania długoterminowe razem244 248271 88752 69057 973 
 Zobowiązania krótkoterminowe razem1 000 4251 419 270215 813302 623 
 Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży 
 Kapitał własny razem1 094 3101 037 570236 067221 235 
 Kapitał podstawowy483 238479 738104 245102 292 
 Liczba akcji zwykłych241 618 802239 118 802-- 
 Średnia ważona liczba akcji zwykłych240 924 663238 302 868-- 
 Średnia ważona rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych34 944 13937 565 934-- 
 Podstawowy zysk / (strata) na akcję (w zł/ EUR na jedną akcję)0,2240,5010,0490,107 
 Rozwodniony zysk / (strata) na akcję (w zł/ EUR na jedną akcję)0,2240,4570,0490,098 
 dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego     
 Przychody ze sprzedaży860 3031 060 747187 950226 269 
 Zysk/(strata) z działalności operacyjnej35 90267 7017 84314 441 
 Zysk / (strata) brutto58 071128 63512 68727 439 
 Zysk / (strata) netto51 260115 94911 19924 733 
 Inne całkowite dochody netto- -  
 Łączne całkowite dochody51 260115 94911 19924 733 
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-594 817-55 316-129 949-11 799 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-44 3107 925-9 6801 690 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej-21 918-24 654-4 789-5 259 
 Zwiększenie / (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-661 045-72 045-144 418-15 368 
 Aktywa trwałe razem737 591646 768159 114137 907 
 Aktywa obrotowe razem813 9891 190 024175 595253 742 
 Aktywa przeznaczone do sprzedaży42950393107 
 Aktywa razem1 552 0091 837 295334 802391 756 
 Zobowiązania długoterminowe razem147 117166 64831 73635 534 
 Zobowiązania krótkoterminowe razem515 011836 026111 099178 261 
 Kapitał własny razem889 881834 621191 967177 961 
 Kapitał podstawowy483 238479 738104 245102 292 
 Liczba akcji zwykłych241 618 802239 118 802-- 
 Średnia ważona liczba akcji zwykłych240 924 663238 302 868-- 
 Średnia ważona rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych34 944 13937 565 934-- 
 Podstawowy zysk / (strata) na akcję (w zł/ EUR na jedną akcję)0,2130,4870,0470,104 
 Rozwodniony zysk / (strata) na akcję (w zł/ EUR na jedną akcję)0,2140,4450,0470,095 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> -poszczeg&#243;lne pozycje aktyw&#243;w i pasyw&#243;w bilansu zosta&#322;y przeliczone po kursie 4,6356 (dla danych na 30.09.2023 roku) oraz 4,6899 (dla danych na koniec 2022 roku), kt&#243;re zosta&#322;y og&#322;oszone przez Narodowy Bank Polski na dany dzie&#324; bilansowy, </p> <p> -poszczeg&#243;lne pozycje rachunku zysk&#243;w i strat oraz rachunku przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych zosta&#322;y przeliczone po kursie 4,5773 (dla danych za okres od 01.01.2023 do 30.09.2023 roku) oraz 4,6880 (dla danych za okres od 01.01.2022 do 30.09.2022 roku), kt&#243;re s&#261; &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; &#347;rednich kurs&#243;w og&#322;aszanych przez Narodowy Bank Polski w ostatni dzie&#324; ka&#380;dego miesi&#261;ca obj&#281;tego prezentowanymi danymi. </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 Skrócone sprawozdanie skonsolidowane Grupy PxM 3q2023 zawierające jednostkową informację finansową-sig-sig-sig.pdfKwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-11-20Krzysztof FigatPrezes Zarządu  
 2023-11-20Maciej KornilukWiceprezes Zarządu  
 2023-11-20Sławomir CzechDyrektor ds. Finansowych - Główny Księgowy  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty