Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MDI Q 3/2023: formularz raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport kwartalny Q3/2023  
           (kwartał)(rok)  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za3kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-09-30  
 zawierający skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-11-20    
 
 
  MDI ENERGIA S.A.  
  (pełna nazwa emitenta)  
  MDI ENERGIA S.A. Inżynieria lądowa i wodna  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  03-994 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Wał Miedzeszyński 608  
  (ulica) (numer)  
  +48 22 376 68 50 +48 22 376 68 51  
  (telefon)  (fax)  
    www.mdienergia.pl  
  (e-mail)  (www)  
  526-10-33-372 010960117  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 
 Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów121 847148 87126 62031 756 
 Koszt własny sprzedaży116 923143 16525 54430 539 
 Zysk (strata) na działalności operacyjnej-121322-2669 
 Zysk (strata) brutto-1 221-994-267-212 
 Zysk (strata) netto-951-3 133-208-668 
 Liczba udziałów/akcji w sztukach46 108 50646 108 50646 108 50646 108 506 
 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)-0,02-0,07-0,00-0,01 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej21 0647 7994 6021 664 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej325-7271-15 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-18 246-19 608-3 986-4 183 
  30.09.202331.12.202230.09.202331.12.2022 
 Aktywa trwałe8 22510 4601 7742 230 
 Aktywa obrotowe81 46580 14217 57417 088 
 Kapitał własny19 02219 9734 1034 259 
 Zobowiązania długoterminowe5 8706 1331 2661 308 
 Zobowiązania krótkoterminowe64 79864 49613 97813 752 
 Wartość księgowa na akcję (zł/euro)0,410,430,090,09 
 
   
 
 Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 MDI Energia SA SF JEDNOSTKOWE 30.09.2023.pdfŚródroczne skrócone sprawozdanie finansowe MDI Energia SA za III kwartał 2023r. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-11-20Grzegorz SochackiPrezes Zarządu  
 2023-11-20Piotr GajekWiceprezes Zarządu  
 2023-11-20Przemysław SkwarekCzłonek Zarządu  
 2023-11-20Magdalena BartkowiakGłówny Księgowy  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty