Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

PJP Q 3/2023: formularz raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport kwartalny Q3/2023  
           (kwartał)(rok)  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za3kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-09-30  
 zawierający skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:     
 
 
  PJP MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  PJP MAKRUM S.A. Budownictwo (bud)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  85-033 Bydgoszcz  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Plac Kościeleckich 3  
  (ulica) (numer)  
  0-52 376 74 00 052 376 74 03  
  (telefon)  (fax)  
  info@projprzem.com www.pjpmakrum.com  
  (e-mail)  (www)  
  554-023-40-98 002524300  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 
 Przychody ze sprzedaży114 092132 98424 86428 420 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 6067 4361 0041 589 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem16 9935 9893 7031 280 
 Zysk (strata) netto17 0925 8843 7251 257 
 Zysk na akcję (PLN)2,860,980,620,21 
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej14 530(6 350)3 167(1 357) 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(34 636)6 055(7 548)1 294 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej19 171(2 471)4 178(528) 
 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(935)(2 766)(204)(591) 
 Aktywa259 887218 13156 06344 793 
 Zobowiązania długoterminowe20 94226 0314 5185 345 
 Zobowiązania krótkoterminowe117 79389 49625 41118 378 
 Kapitał własny121 152102 60426 13521 069 
 
   
 
 Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 PJP MAKRUM Sprawozdanie Finansowe 3Q.2023.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe PJP Makrum S.A. 3Q2023 
 Sprawozdanie Zarządu JSF PJPMAKRUM 3Q2023.pdfJednostkowe sprawozdanie zarządu PJP Makrum S.A. 3Q2023 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-11-20Piotr SzczeblewskiPrezes Zarządu  
 2023-11-20Dariusz SzczechowskiWiceprezes Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty