Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
EUROTEL: strona spółki
20.11.2023, 18:54

ETL QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr3/2023  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za3kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-09-30  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-11-20    
 
 
  Eurotel Spółka Akcyjna  
  (pełna nazwa emitenta)  
  EUROTEL S.A. Handel (han)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  80-126 Gdańsk  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Myśliwska 21  
  (ulica) (numer)  
  058 5203819 - 20 058 5203819 w 40  
  (telefon)  (fax)  
  gdansk@eurotel.pl www.eurotel.pl  
  (e-mail)  (www)  
  5861584525 191167690  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów291 781469 86463 745100 227 
 Zysk brutto13 04739 5302 8508 432 
 Zysk netto10 32731 8322 2566 790 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej32 95046 9197 19910 008 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-70113 428-1532 864 
 . Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-52 806-29 267-11 536-6 243 
 Przepływy pieniężne netto, razem-20 55731 080-4 4916 630 
 Aktywa, razem174 438222 60137 63045 711 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania101 479127 60521 89126 203 
 Kapitał własny72 95994 99615 73919 507 
 Kapitał akcyjny750750162154 
 liczba akcji (w szt.)3 748 2553 748 2553 748 2553 748 255 
 Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)2 768,490,601,81 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)19,4625,344,205,20 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> Wybrane dane finansowe ze Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego z sytuacji na koniec poprzedniego roku obrotowego wykazano w Raporcie kwaratalnym na str.3.Wybrane dane finansowe zawierajace podstawowe pozycje Jednostkowego Sprawozdania finansowego wykazano w Raporcie kwartalnym na str.12. </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 Sprawozdanie finansowe IIIq 2023 (3).pdfSkonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2023 roku. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-11-20Tomasz BasińskiWiceprezes Zarządu  
 2023-11-20Krzysztof StepokuraPrezes Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty