Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
IDMSA: strona spółki
20.11.2023, 18:48

IDM Q 3/2023: formularz raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
                 
   Raport kwartalny Q3/2023  
           (kwartał)(rok)  
                 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
      
     (rodzaj emitenta)    
                 
 za3kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okres   
 zawierający skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie     
                 
       data przekazania:     
                 
                 
  IDM SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  IDM SA Finanse inne (fin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  30-039 KRAKÓW  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Józefitów 7/2  
  (ulica) (numer)  
  012 397 06 00 012 397 06 01  
  (telefon)  (fax)  
  biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl  
  (e-mail)  (www)  
  6762070700 351528670  
  (NIP)  (REGON)  
                 
                 


WYBRANE DANE FINANSOWE
       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 
 Przychody z działalności podstawowej355 049174 49377 56737 221 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 369 915124 798299 28526 621 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem55 11696 37912 04120 559 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 827 411-1 094 976399 233-233 570 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-195 5008 103-42 7111 729 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-12 571-162 022-2 746-34 561 
 Przepływy pieniężne netto razem1 619 340-1 467 805353 776-313 098 
 Zysk (strata) netto55 11696 37912 04120 559 
 Średnia ważona liczba akcji w szt.45 422 88245 422 88245 422 88245 422 882 
 Zysk (strata) na 1 akcję (w PLN i EUR)0,0012 zł0,0021 zł0,27 €0,45 € 
  30.09.202331.12.202230.09.202331.12.2022 
 Aktywa trwałe626 722293 613135 19862 631 
 Aktywa obrotowe4 300 0453 909 371927 613833 572 
 Aktywa razem4 926 7674 202 9841 062 811896 178 
 Zobowiązania długoterminowe83 420126 50017 99626973 
 Zobowiązania krótkoterminowe4 160 5003 451 153897 511735 869 
 Zobowiązania razem4 243 9203 577 653915 506762 842 
 Kapitał własny682 847625 330147 305133 335 
 Kapitał podstawowy2 271 1442 271 144489 935484 263 
 Liczba akcji w szt.45 422 88245 422 88245 422 88245 422 882 
 Wartość księgowa na 1 akcję (w PLN i EUR)0,0150 zł0,0138 zł0,0032 zł0,0029 zł 
       
   
       
 Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
    
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
    
 Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
    
 PlikOpis 
 IDM_Raport_3K_2023.pdfIDM_raport_3K_2023 
    

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-11-20Grzegorz LeszczyńskiPrezes Zarządu  
 2023-11-20Andrzej ŁaszkiewiczWiceprezes Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty