Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BUMECH: strona spółki
21.11.2023, 17:09

BMC QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr3/2023  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za3kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-09-30  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-11-21    
 
 
  BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  BUMECH S.A. Elektromaszynowy (ele)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  40-389 Katowice  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Krakowska 191  
  (ulica) (numer)  
  32 789 38 50 32 789 38 51  
  (telefon)  (fax)  
  sekretariat@bumech.pl www.bumech.pl  
  (e-mail)  (www)  
  954-00-05-359 272129154  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 
 Dane ze skróconego sprawozdania finasowego Grupy Kapitałowej Bumech S.A     
 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów546 433825 502119 379176 088 
 Koszt własny sprzedaży541 063392 865118 20683 802 
 Zysk (strata) na działalności operacyjnej-44 676380 421-9 76081 148 
 Zysk (strata) brutto-38 348366 783-8 37878 239 
 Zysk (strata) netto-30 353292 349-6 63162 361 
 Liczba udziałów/akcji w sztukach14 481 60814 481 60814 481 60814 481 608 
 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/EUR)-2,1020,19-0,464,31 
 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH     
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej71 082296 00415 52963 141 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-121 298-57 221-26 500-12 206 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-14 131-14 777-3 087-3 152 
 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJStan na 30.09.23Stan na 31.12.22Stan na 30.09.23Stan na 31.12.22 
 Aktywa trwałe719 388696 151155 188148 436 
 Aktywa obrotowe446 836525 05396 392111 954 
 Kapitał własny720 635779 534155 457166 215 
 Zobowiązania długoterminowe w tym:172 95016285637 30934 725 
 Zobowiązania krótkoterminowe w tym:272 639278 81458 81459 450 
 Wartość księgowa na akcję (zł/EUR)49,7653,8310,7311,48 
 Dane ze skróconego sprawozdania finasowego Bumech S.A     
 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów83 44632 93118 2307 025 
 Koszt własny sprzedaży70 10031 26715 3156 670 
 Zysk (strata) na działalności operacyjnej15 258-17 0523 333-3 637 
 Zysk (strata) brutto49 269162 96910 76434 763 
 Zysk (strata) netto38 006128 8828 30327 492 
 Liczba udziałów/akcji w sztukach14 481 60814 481 60814 481 60814 481 608 
 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)2,628,900,571,90 
 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH     
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-8 955-53 056-1 956-11 317 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej9 24374 4772 01915 887 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-31519 607-694 182 
 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJStan na 30.09.23Stan na 31.12.22Stan na 30.09.23Stan na 31.12.22 
 Aktywa trwałe308 655298 75966 58463 703 
 Aktywa obrotowe197 905173 30242 69236 952 
 Kapitał własny339 879330 83673 31970 542 
 Zobowiązania długoterminowe96 62879 60120 84516 973 
 Zobowiązania krótkoterminowe70 05361 62415 11213 140 
 Wartość księgowa na akcję (zł/euro)23,4722,855,064,87 
 
 
 
 
 
 
   
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 SSF IIIQ 2023.pdfSkonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Bumech S.A. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-11-21Marcin SutkowskiPrezes Zarządu  
 2023-11-21Andrzej BukowczykWiceprezes Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty