Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
REINO: strona spółki
29.11.2023, 7:27

RNC QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr3/2023  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za3kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-07-01 do 2023-09-30  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-11-29    
 
 
  REINO CAPITAL S. A.  
  (pełna nazwa emitenta)  
  REINO CAPITAL SA Finanse inne (fin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  00 - 645 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  LUDWIKA WARYŃSKIEGO 3A  
  (ulica) (numer)  
  22 273 97 50 22 273 97 50  
  (telefon)  (fax)  
  office@reinocapital.pl www.reinocapital.pl  
  (e-mail)  (www)  
  8951853338 020195815  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 
 Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF     
 POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH1.01.2023 - 30.09.20231.01.2022 - 30.09.20221.01.2023 - 30.09.20231.01.2022 - 30.09.2022 
 Przychody netto ze sprzedaży19 56810 8774 2752 320 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 1971 197261255 
 Zysk (strata) brutto-71-23-15-5 
 Podatek dochodowy14129328 
 Zysk (strata) netto-85-152-19-32 
 Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej-85-152-19-32 
 Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR)-0,0011-0,0019-0,0002-0,0004 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2601 65957354 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-187-23 426-41-4 997 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 822-1 310-398-279 
 Przepływy pieniężne netto razem-1 748-23 077-382-4 923 
 POZYCJE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ30.09.202331.12.202230.09.202331.12.2022 
 Aktywa trwałe52 00852 34911 21911 162 
 Wartość firmy6 9156 9151 4921 474 
 Zobowiązania długoterminowe17 22817 4843 7173 728 
 Zobowiązania krótkoterminowe3 8033 126820666 
 Kapitał własny39 55739 6438 5338 453 
 Kapitał podstawowy64 56064 56013 92713 766 
 Liczba akcji w szt.80 700 00080 700 00080 700 00080 700 000 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)0,490,490,110,10 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)     
 Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF     
 POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH1.01.2023 - 30.09.20231.01.2022 - 30.09.20221.01.2023 - 30.09.20231.01.2022 - 30.09.2022 
 Przychody netto ze sprzedaży4 6553 0081 017642 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej16-9863-210 
 Zysk (strata) brutto-459-1 020-100-218 
 Podatek dochodowy-49-91-11-19 
 Zysk (strata) netto-410-929-90-198 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej880-1 414192-302 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej915-20 633200-4 401 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 793-1 265-392-270 
 Przepływy pieniężne netto razem2-23 312 -4 973 
 Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR)-0,005-0,012-0,001-0,002 
 POZYCJE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ30.09.202331.12.202230.09.202331.12.2022 
 Aktywa trwałe145 963145 79031 48731 086 
 Inwestycje długoterminowe145 065144 64831 29430 842 
 Zobowiązania długoterminowe17 14917 1793 6993 663 
 Zobowiązania krótkoterminowe1 7392 073375442 
 Kapitał własny132 504132 91428 58428 341 
 Kapitał podstawowy64 56064 56013 92713 766 
 Liczba akcji w szt.80 700 00080 700 00080 700 00080 700 000 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)1,641,650,350,35 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)     
 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej u&#380;yto kursu &#347;redniego NBP na dzie&#324; bilansowy. Kurs &#347;redni na 30.09.2023 - 4,6356 PLN, kurs &#347;redni na 31.12.2022 - 4,6899 PLN.<br>Do przeliczenia pozycji rachunku zysk&#243;w i strat oraz sprawozdania z przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#378;nych u&#380;yto kursu b&#281;d&#261;cego &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; kurs&#243;w NBP obowi&#261;zuj&#261;cych na ostatni dzie&#324; poszczeg&#243;lnych miesi&#281;cy danego okresu. Kurs EURP/PLN - dla danych bilansowych w okresie 1.01.2023 - 30.09.2023 - 4,5773 PLN, w okresie 1.01.2022 - 30.09.2022 - 4,6880 PLN. </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 rnc_raport kwartalny 3Q2023_podp_2023-11-29.pdfRaport GK REINO Capital za III Q 2023 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-11-29Radosław ŚwiątkowskiPrezes ZarząduRadosław Świątkowski 
 
   

Załączniki

Inne komunikaty