Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
SFINKS: strona spółki
29.11.2023, 18:21

SFS QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr3/2023  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
   SFINKS POLSKA S.A.  
     (rodzaj emitenta)    
 
 za3kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-09-30  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-11-29    
 
 
  SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  SFINKS POLSKA S.A. Usługi inne (uin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  05-540 Zalesie Górne  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Młodych Wilcząt 36  
  (ulica) (numer)  
  +48 22 702 71 01 +48 22 702 71 32  
  (telefon)  (fax)  
  biuro@sfinks.pl www.sfinks.pl  
  (e-mail)  (www)  
  7251752913 472247798  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów75 70970 57316 54015 054 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 47221 4011 1954 565 
 Zysk (strata) brutto(2 577)14 650(563)3 125 
 Zysk (strata) netto(2 502)15 150(547)3 232 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej12 8878 9812 8151 916 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej3 1131 303680278 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(17 919)(13 860)(3 915)(2 956) 
 Przepływy pieniężne netto, razem(1 919)(3 576)(419)(763) 
 Zysk na jedną akcję (w zł/EUR)(0,07)0,42(0,02)0,09 
 Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)(0,07)0,42(0,02)0,09 
 Aktywa razem123 209122 72026 57926 167 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania196 234193 24342 33241 204 
 Zobowiązania długoterminowe154 228151 18133 27032 235 
 Zobowiązania krótkoterminowe42 00642 0629 0628 969 
 Kapitał własny(73 025)(70 523)(15 753)(15 037) 
 Kapitał podstawowy37 94137 9418 1858 090 
 Liczba akcji (w szt.)37 941 05437 941 05437 941 05437 941 054 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)(1,92)(1,86)(0,42)(0,40) 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)(1,92)(1,86)(0,42)(0,40) 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)     
 
 <html> <head> </head> <body> <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: normal"> <b><span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif">Informacja dotycz&#261;ca &#347;rednich zastosowanych kurs&#243;w wymiany z&#322;otego w okresie obj&#281;tym sprawozdaniem finansowym i por&#243;wnywalnych danych finansowych w stosunku do Euro ustalanych przez NBP</font></span></b><br> </p> <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 13.0pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.3pt; text-indent: -14.15pt; line-height: normal"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif">a) przychody netto ze sprzeda&#380;y produkt&#243;w, towar&#243;w i materia&#322;&#243;w, zysk z dzia&#322;alno&#347;ci operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przep&#322;ywy pieni&#281;&#380;ne netto z dzia&#322;alno&#347;ci operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przep&#322;ywy netto za okres sprawozdawczy, obliczono przyjmuj&#261;c &#347;redni kurs EURO wed&#322;ug kursu stanowi&#261;cego &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; &#347;rednich kurs&#243;w NBP na ostatni dzie&#324; poszczeg&#243;lnych miesi&#281;cy okresu sprawozdawczego, tj: 4,5773PLN.</font></span> </p> <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 13.0pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.3pt; text-indent: -14.15pt; line-height: normal"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif">b) przychody netto ze sprzeda&#380;y produkt&#243;w, towar&#243;w i materia&#322;&#243;w, zysk z dzia&#322;alno&#347;ci operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przep&#322;ywy pieni&#281;&#380;ne netto z dzia&#322;alno&#347;ci operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przep&#322;ywy netto za okres por&#243;wnawczy, obliczono przyjmuj&#261;c &#347;redni kurs EURO wed&#322;ug kursu stanowi&#261;cego &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; &#347;rednich kurs&#243;w NBP na ostatni dzie&#324; poszczeg&#243;lnych miesi&#281;cy okresu por&#243;wnawczego, tj: 4,688 PLN.</font></span> </p> <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 13.0pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.3pt; text-indent: -14.15pt; line-height: normal"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif">c) aktywa razem, zobowi&#261;zania i rezerwy na zobowi&#261;zania, zobowi&#261;zania d&#322;ugoterminowe, zobowi&#261;zania kr&#243;tkoterminowe, kapita&#322; w&#322;asny oraz kapita&#322; zak&#322;adowy na 30.09.2023 roku obliczono przyjmuj&#261;c &#347;redni kurs EURO na dzie&#324; 30.09.2023&#160;roku, tj.:&#160;4,6356&#160;PLN.</font></span> </p> <span style="line-height: 115%"><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif">d) aktywa razem, zobowi&#261;zania i rezerwy na zobowi&#261;zania, zobowi&#261;zania d&#322;ugoterminowe, zobowi&#261;zania kr&#243;tkoterminowe, kapita&#322; w&#322;asny oraz kapita&#322; zak&#322;adowy na 31.12.2022 roku obliczono przyjmuj&#261;c &#347;redni kurs EURO na dzie&#324; 31.12.2022&#160;roku, tj.:&#160;4,6899&#160;PLN</font></span> <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: normal"> <br> <br> <br> <br> </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 1_2023.09_WYBRANE_DANE_GK_SFINKS_POLSKA.pdf  
 2_2023.09_SSF_GK_Sfinks_Polska.pdf  
 3_2023.09_Sprawozdanie_Zarządu _GK_SFINKS POLSKA.pdf  
 4_2023.09_JSF_Sfinks_Polska_SA.pdf  

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-11-29SYLWESTER CACEKPREZES ZARZĄDU  
 2023-11-29MATEUSZ CACEKWICEPREZES ZARZĄDU  
 2023-11-29AMIR EL MALLAWICEPREZES ZARZĄDU  
 2023-11-29JACEK KUŚWICEPREZES ZARZĄDU  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty