Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
YARRL: strona spółki
6.12.2023, 19:01

U2K Warunkowa rejestracja akcji serii G w KDPW

Zarząd spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje, że w dniu 06/12/2023 Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wydał oświadczenie nr 1174/ 2023 („Oświadczenie”).
W Oświadczeniu KDPW stwierdził zawarcie z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 4 220 779 akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 PLN każda („Akcje Połączeniowe”). Akcje Połączeniowe zostaną oznaczone kodem ISIN PLUNMST00014 (takim samym pod którym są zarejestrowane pozostałe akcje Emitenta). Rejestracja ma charakter warunkowy i jej warunkiem jest wprowadzenie Akcji Połączeniowych do obrotu na rynku regulowanym. Rejestracja Akcji Połączeniowych nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym. Akcje Połączeniowe zostały wyemitowane przez Emitenta w związku z procesem połączenia Emitenta ze spółką pTAG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i zostały przyznane wspólnikom spółki pTAG sp. z o.o. (spółki przejmowanej) w zamian za przejmowany przez Emitenta majątek tej Spółki. O procesie połączenia Emitent informował w raportach bieżących o numerach: 03/2023, 07/2023, 12/2023, 13/2023, 20/2023, 30/2023,032/2023 i 37/2023.

Inne komunikaty