Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
YARRL: strona spółki
6.12.2023, 19:03

U2K Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki i zmiany firmy Spółki na yarrl S.A.

Zarząd yarrl S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A..; „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 06 grudnia 2023 r. Spółka powzięła informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”), rejestracji zmian Statutu Spółki („Statut”) uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 listopada 2023 r. („NWZ”), w tym zmiany firmy Emitenta.
Zmiana Statutu została dokonana na podstawie uchwały nr 5 NWZ w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki („Uchwała nr 5”). Na podstawie Uchwały nr 5 dokonano zmiany Statutu poprzez uchylenie w całości dotychczas obowiązującego Statutu i przyjęcie nowego tekstu jednolitego Statutu. Uchwalony na podstawie Uchwały nr 5 tekst jednolity Statutu Zarząd przekazuje w załączniku nr 1 do niniejszego raportu. Zmiany Statutu objęły w szczególności zmianę firmy Spółki. Z dniem 06 grudnia 2023 r. firma Spółki została zmieniona z Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. na yarrl S.A. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Inne komunikaty