Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DANKS: strona spółki
6.12.2023, 22:15

DNS Udzielenie pożyczki spółce zależnej Emitenta

Zarząd DANKS Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie Emitent informuje, że w dniu 1 grudnia 2023 roku została podpisana umowa pożyczki w kwocie 700.000 zł na rzecz Danks Fund Venture Capital spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie nr KRS: 0000675877 Danks Fund Venture Capital spółka z o.o. _ z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki osobie trzeciej. Zabezpieczenie zwrotu pożyczki udzielonej przez Emitenta na rzecz Danks Fund Venture Capital spółka z o.o. jest weksel wystawiony przez Danks Fund Venture Capital spółka z o.o. W dniu 05 grudnia 2023 r. po dostarczeniu stosownego zabezpieczenia do umowy pożyczki, środki zostały przelane na konto pożyczkobiorcy.
Zarząd Emitenta przypomina, że Danks Fund Venture Capital spółka z o.o. to spółka zależna Emitenta, Spółka celowa, przeznaczona do zakupu i windykacji wierzytelności w której Emitent posiada udziały reprezentujące 91 proc. kapitału zakładowego. Zarząd Emitent informuje ponadto, że otrzymał informację, że w dniu 06 grudnia 2023 roku Danks Fund Venture Capital spółka z o.o. zawarł umowę pożyczki, na podstawie której zobowiązuje się udzielić osobie trzeciej pożyczki w kwocie 1.500.000 zł. Emitent informuje, że umowa pożyczki zawarta przez Danks Fund Venture Capital spółka z o.o. z osobą trzecią: 1. została zawarta z pożyczkobiorcą, którym jest osoba trzecia, niepowiązana z Emitentem, prowadząca działalność gospodarczą; 2. przewiduje, że termin zwrotu pożyczki udzielonej osobie trzeciej to dzień 06 grudnia 2026 roku z możliwością wcześniejszej spłaty po pełnych 12 i 24 miesięcy; 3. przewiduje oprocentowanie pożyczki w wysokości 18 proc. w skali roku; 4. przewiduje wypłatę odsetek od pożyczki w okresach miesięcznych; 5. stanowi, że zwrot pożyczki udzielonej osobie trzeciej, jest zabezpieczony poprzez: o ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność pożyczkobiorcy; o złożenie przez pożyczkobiorcę oświadczenia o poddaniu się egzekucji, o wystawienie przez pożyczkobiorcę weksla; o poręczenie osoby trzeciej. Zarząd Emitent wyjaśnia, że udzielenie przedmiotowej pożyczki na rzecz Danks Fund Venture Capital spółka z o.o., a następnie zawarcie przez Danks Fund Venture Capital spółka z o.o. umowy pożyczki z osobą trzecią, o których to umowach pożyczki mowa powyżej, stanowi przejaw realizacji przez Emitenta zapowiedzianych uprzednio działań, mających na celu optymalne wykorzystanie wolnych środków finansowych znajdujących się w dyspozycji Emitenta. Zarząd Emitenta wskazuje, że decyzja o zawarciu umowy pożyczki z osobą trzecią, o której to umowie mowa powyżej, zapadła w wyniku analizy konkretnego przypadku, w tym zwłaszcza analizy potencjalnej opłacalności inwestycji oraz wartości otrzymanych zabezpieczeń

Inne komunikaty