Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

PXM Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej Emitenta.

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa („Umowa”) pomiędzy BREMBO POLAND MANUFACTURING sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”), a konsorcjum („Wykonawca”) w skład którego wchodzą: Spółka oraz Polimex Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot w 100% zależny od Emitenta). Przedmiotem Umowy jest budowa nowej odlewni żeliwa dla Brembo w Dąbrowie Górniczej (Tucznawie) - zakres prac budowlanych. W ramach realizacji Wykonawca wykona budynek o powierzchni około 25.000 metrów kwadratowych na terenie o powierzchni 170.000 metrów kwadratowych zlokalizowanym w Dąbrowie Górniczej (Tucznawie), gdzie rozpocznie produkcję nowa odlewnia żeliwa, w tym nowa linia produkcji podstawowej, nowa instalacja do odlewania, wytopu i wykończenia odlewów, nowa piaskownia i magazyn („Zadanie”). Jako termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy wskazano 15 marca 2025 roku . Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 204,9 mln PLN netto powiększone o VAT w wysokości 47,1 mln PLN, co łącznie stanowi brutto 252 mln PLN („Wynagrodzenie”). Celem zabezpieczenia roszczeń z tytułu usuwania wad i usterek, Emitent zobowiązany jest dostarczyć zabezpieczenie („Zabezpieczenie”) w wysokości 10 % Wynagrodzenia netto, na okres dwóch lat od zakończenia Zadania. Na mocy postanowień Umowy, Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na wady przedmiotu Umowy, na maksymalny okres 10 lat, licząc od daty podpisania przez Strony Protokołu Końcowego („Final Acceptance Certificate”). W Umowie przewidziano kary umowne, m.in. za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych. Umowa przewiduje limitację kar umownych nakładanych na Wykonawcę do 10 % Wynagrodzenia.

Inne komunikaty