Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BLOOBER: strona spółki
29.12.2023, 16:27

BLO Zatwierdzenie prospektu Bloober Team S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent” lub „Spółka") informuje, że w dniu 29 grudnia 2023 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Spółki sporządzony w związku z ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Emitenta będących dotychczas przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect:
a) 10.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł każda, b) 887.890 akcji zwykłych na okaziciela serii serii B o wartości nominalnej 0,01 zł każda, c) 2.220.000 akcji zwykłych na okaziciela serii serii C o wartości nominalnej 0,01 zł każda, d) 4.365.100 akcji zwykłych na okaziciela serii serii D o wartości nominalnej 0,01 zł każda, e) 1.636.270 akcji zwykłych na okaziciela serii serii E o wartości nominalnej 0,01 zł każda.

Inne komunikaty