Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

NNG Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024

Zarząd NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w roku obrotowym 2024 Spółka przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:
Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2023 r. w dniu 25.04.2024 r. Skonsolidowane raporty kwartalne za: I kwartał 2024 r. w dniu 30.05.2024 r. III kwartał 2024 r. w dniu 28.11.2024 r. Raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny 2024 r. w dniu 30.09.2024 r. Jednocześnie Emitent oświadcza, że: zgodnie z § 62 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") Spółka nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały jednostkową kwartalną informację finansową, zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2023 r. oraz za II kwartał 2024 r., zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową. Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty