Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

PXM Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku.

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o datach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku obrotowym 2024:
29.04.2024 r. - jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2023 rok, 27.05.2024 r. - kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał 2024 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową, 26.08.2024 r. - jednostkowy i skonsolidowany raport za I półrocze 2024 roku, 18.11.2024 r. - kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2024 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż: - zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2023 oraz II kwartał roku obrotowego 2024; - zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał roku obrotowego 2024 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze. Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki (www.polimex-mostostal.pl) w zakładce Relacje inwestorskie. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia.

Inne komunikaty