Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

NNG OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NANOGROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Zarząd Spółki NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie (02-532), przy ul. Rakowieckiej 36, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000649960 o kapitale zakładowym w wysokości 20.097.459,00 zł, REGON 365989838, NIP 5213757847 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym na dzień 12 lutego 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11.00 w Warszawie (kod pocztowy: 02-736) przy ul. Mozarta nr 1 lok.38 (klatka „B”), w Kancelarii Notarialnej, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L w trybie oferty publicznej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii L i praw do akcji serii L oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 4022 Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki: 1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki W Walnym Zgromadzeniu Spółki mają prawo uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby, które: a) będą akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia Spółki, to jest w dniu 27 stycznia 2024 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) oraz: b) zwrócą się - nie wcześniej niż po ukazaniu się ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać: 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 2) liczbę akcji, 3) rodzaj i kod akcji, 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, 5) wartość nominalną akcji, 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 8) cel wystawienia zaświadczenia, 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. 2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądania należy przesyłać pisemnie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres email: info@nanogroup.eu. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Każdy akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty pozwalające na jego identyfikację oraz potwierdzające prawo do zgłoszenia rzeczonego żądania. Dokumentem identyfikacyjnym może być w szczególności kopia dowodu osobistego albo paszportu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku podmiotów wpisanych do odpowiedniego rejestru, aktualny odpis z właściwego rejestru. Dokumentem potwierdzającym prawo do zgłoszenia może być w szczególności, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, oryginał albo kopia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki albo oryginał, albo kopia odpowiedniego imiennego świadectwa depozytowego (przy czym kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa). Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia Spółki, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. 3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: info@nanogroup.eu projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki lub które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. Przy zgłaszaniu projektów uchwał akcjonariusz obowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusz Spółki, w sposób wskazany w punkcie 2. 4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 5. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika a) Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sadowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. b) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: info@nanogroup.eu najpóźniej do godziny rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Spółki. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo powinien przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, w przypadku, gdy sporządzone są w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji. c) Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. d) Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. e) Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Spółka udostępnia w siedzibie Spółki formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. f) Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 lutego 2024 r. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez takiego pełnomocnika jest wyłączone. Pełnomocnik powyższy głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. 6. Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 7. Wypowiadanie się̨ w trakcie Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 8. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Zarząd Spółki nie przewiduje oddawania głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 9. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Walnego Zgromadzenia Spółki Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia Spółki są dostępne od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki. 10. Lista uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Spółki Lista uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Spółki w siedzibie Spółki. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, wysyłając żądanie w tej kwestii na adres e-mail: info@nanogroup.eu podając jednocześnie adres, na który lista powinna być wysłana. Przy żądaniu przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz obowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako Spółki, w sposób wskazany w punkcie 2. 11. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą̨ udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, dostępne będą na stronie internetowej http://nanogroup.eu w zakładce Relacje Inwestorskie. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. 12. Informacje o ogólnej liczbie głosów i akcji Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi: 20.097.459, - Ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi: 20.097.459, - Zamiany Statutu Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 2 i 3 Statutu Spółki: 2. Kapitał zakładowy wynosi 20.097.459,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych). 3. Kapitał zakładowy dzieli się na: 1) 4.380.000 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda; 2) 2.090.020 (dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia) akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda; 3) 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda; 4) 4.570.000 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda; 5) 880.000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda; 6) 986.550 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, 7) 2.791.313 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzynaście) akcji serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, 8) 3.349.576 (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) akcji serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda. Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 5 Statutu Spółki Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I i J są akcjami na okaziciela. Proponowana zmiana Statutu Spółki: Zmienia się § 7 ust. 2 i 3 Statutu Spółki nadając im nowe następujące brzmienie: 2. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 20.097.460,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych) i nie więcej niż 24.116.959,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych). 3. Kapitał zakładowy dzieli się na: 1) 4.380.000 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda; 2) 2.090.020 (dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia) akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda; 3) 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda; 4) 4.570.000 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda; 5) 880.000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda; 6) 986.550 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, 7) 2.791.313 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzynaście) akcji serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, 8) 3.349.576 (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) akcji serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, 9) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 4.019.490 (słownie: cztery miliony dziewiętnaście czterysta dziewięćdziesiąt) akcji serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda. Zmienia się § 8 ust. 5 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie: Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K oraz L są akcjami na okaziciela.

Załączniki

Inne komunikaty