Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CASPAR: strona spółki
16.01.2024, 14:50

CSR Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Zarząd Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Emitent”, „Spółka”), zgodnie
z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) (dalej: „Rozporządzenie"), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku: - Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2023 – 28.03.2024 r. - Raport za I kwartał 2024 r. – 10.05.2024 r. - Raport półroczny za I półrocze 2024 r. – 13.09.2024 r. - Raport za I - III kwartał 2024 r. – 8.11.2024 r. Jednocześnie Emitent informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportów kwartalnych za IV kwartał 2023 roku oraz za II kwartał 2024 roku. Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Emitent informuje, iż ww. raporty kwartalne oraz raport półroczny stanowić będą rozszerzone raporty okresowe za dane okresy i zawierać będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym, Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-04-19
CSR Przyjęcie i podpisanie przez spółkę zależną planu połączenia pomiędzy F-Trust S.A. i iWealth Management Sp. z o.o.
9,15
-0,55
2024-04-03
CSR Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
9,00
0,00
2024-03-29
CSR Podpisanie aneksu do listu intencyjnego w sprawie połączenia spółki zależnej od Emitenta - spółki F-Trust S.A. ze spółką iWealth Management Sp. z o.o.
9,00
0,00
2024-03-28
CSR SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
9,00
0,00
2024-03-28
CSR RR /2023: formularz dla raportów rocznych
9,00
0,00
2024-03-22
CSR Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Pana Krzysztofa Jeske na stanowisko członka Zarządu odpowiedzialnego za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem Caspar Asset Management S.A.
9,10
0,00
2024-03-14
CSR Wpis do KRS zmiany funkcji Pani Hanny Kijanowskiej w Zarządzie Caspar Asset Management S.A. z Członka Zarządu na Prezesa Zarządu Caspar Asset Management S.A.
9,00
0,00
2024-03-05
CSR Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
9,30
0,00
2024-02-29
CSR Wskazanie osób uprawionych do udziału w Programie Motywacyjnym w Grupie Kapitałowej Caspar Asset Management S.A., wyznaczenie celów finansowych i niefinansowych, wskazanie indywidualnej puli rocznej oraz wskazanie łącznej puli rocznej w związku z realizacją Programu Motywacyjnego w Roku Obrotowym 2024
9,30
0,00
2024-02-09
CSR Korekta raportu numer 4/2024: Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
9,30
0,00