Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

PXM Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta.

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa („Umowa”) pomiędzy Elektrownia Wiatrowa Baltica – 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”) a konsorcjum („Wykonawca”, „Konsorcjum”), w skład którego wchodzą: Spółka (jako członek Konsorcjum) oraz GE Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (jako lider Konsorcjum). Przedmiotem Umowy jest budowa przyłącza lądowego (część liniowa i stacyjna) wraz z okablowaniem dla MFW Baltica-2 („Zadanie”). Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązał się do realizacji Umowy w terminie do 1 lutego 2028 roku. Wynagrodzenie za wykonanie Zadania ma charakter ryczałtowy, z możliwością waloryzacji w określonych przypadkach i wynosi 514,2 mln EUR netto („Wynagrodzenie”), z czego na Spółkę przypada 184,8 mln EUR netto. Płatność Wynagrodzenia będzie następowała w częściach na podstawie faktur wystawianych po odbiorach poszczególnych etapów realizacji Zadania. Umowa przewiduje możliwość wypłacenia Wykonawcy pod określonymi warunkami dwóch zaliczek w łącznej wysokości do 10% Wynagrodzenia każda. Na mocy postanowień Umowy, Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot Umowy gwarancji jakości obejmującej okres 60 miesięcy. Celem pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu należytego wykonania Umowy oraz obowiązków Wykonawcy z tytułu gwarancji, Wykonawca wniesie zabezpieczenia w łącznej wysokości do 10% Wynagrodzenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. W Umowie przewidziano kary umowne m.in. za zwłokę, opóźnienia czy odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Umowa przewiduje limitację kar umownych, łączna suma kar umownych nałożonych na Wykonawcę ze wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie, nie może przekroczyć 10% Wynagrodzenia, a w przypadku działania Wykonawcy noszącego znamiona rażącego niedbalstwa – 20% Wynagrodzenia. Żadna ze stron Umowy nie będzie ponosić odpowiedzialności za utracone zyski lub przychody, utratę możliwości korzystania ze sprzętu lub systemów, przerwę w działalności, koszt energii zastępczej, koszt kapitału, koszty przestoju, zwiększone koszty operacyjne lub jakiekolwiek szkody wtórne lub pośrednie. Maksymalna łączna odpowiedzialność stron z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz z tytułu jakichkolwiek innych podstaw prawnych związanych z Umową, została ograniczona z określonymi wyłączeniami do wysokości 100% Wynagrodzenia. Umowa przewiduje możliwość odstąpienia od niej w określonych przypadkach, m.in. gdy Wykonawca nie rozpoczął prac w terminie bez uzasadnionej przyczyny, niezłożenia przez Wykonawcę zabezpieczenia w terminie, osiągnięciu limitu kar umownych za zwłokę.

Inne komunikaty