Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ACTION: strona spółki
29.01.2024, 18:11

ACT Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd ACTION S.A. z siedzibą w Zamieniu („Spółka”, „Emitent”) zawiadamia, iż w dniu 29 stycznia 2024 roku otrzymał od Akcjonariusza Spółki reprezentującego więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, tj. Lemuria Partners Sicav P.L.C. z siedzibą na Malcie („Akcjonariusz”), wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i zamieszczenie w porządku obrad tego zgromadzenia następujących spraw:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Action S.A. z dnia 26.10.2022 r. – poprzez zwiększenie do 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) liczby akcji będących przedmiotem Programu nabywania akcji własnych oraz podwyższenie do 78.000.000 zł (siedemdziesiąt osiem milionów złotych) łącznej wartości środków przeznaczonych na zakup akcji własnych w ramach Programu nabywania akcji własnych. 6. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Action S.A. z dnia 26.10.2022 r. – poprzez podwyższenie do 78.000.000 zł (siedemdziesiąt osiem milionów złotych) kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych. 7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Emitent informuje, że wraz z powyższym wnioskiem Akcjonariusz przedstawił projekty uchwał w sprawach mających być przedmiotem obrad. Ponadto jako uzasadnienie projektowanych uchwał Akcjonariusz wskazał, że celem jest zwiększenie efektywności wykorzystania kapitału własnego spółki oraz zwiększenie stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału jak również ograniczenie istotnej nadpłynności. Treść wniosku Akcjonariusza wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym o zwołaniu przez Zarząd Emitenta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podstawa prawna: § 19 ust 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty