Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MIR Zawarcie umowy o kredyt obrotowy oraz umowy podporządkowania.

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 6 lutego 2024 r. Emitent zawarł z bankiem PKO BP S.A. umowę o kredyt złotowy w rachunku bieżącym oraz umowę podporządkowania z PKO BP S.A. oraz Markiem Kamolą. Kwota kredytu wynosi 3.000.000 zł., okres kredytowania od 6 lutego 2024 r. do 5 lutego 2025 r. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 1m, powiększonej o marżę Banku. Strony ustaliły zabezpieczenie spłaty kredytu, w następującej formie:
a) gwarancji udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie linii gwarancyjnej de minimis w kwocie 1.800.000,00 zł., stanowiącej 60,00% przyznanej kwoty kredytu na okres kredytowania wydłużony o 3 miesiące, tj. do dnia 5 maja 2025 r., b) weksel własny, c) przelew na rzecz PKO BP S.A. wierzytelności pieniężnych Marka Kamoli z umów pożyczek udzielonych Spółce wraz z podporządkowaniem spłaty pożyczek wszelkim zobowiązaniom Spółki wobec PKO BP S.A wynikającym z zawartej umowy kredytu. Spółka będzie mogła wykorzystać kredyt w zależności od aktualnych potrzeb. Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Inne komunikaty