Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

PXM Zawarcie aneksu do Umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych.

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 9 lutego 2024 r. Emitent podpisał z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group („InterRisk”) aneks do Umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych zawartej w dniu 24 czerwca 2020 r. („Umowa”), na mocy którego wysokość limitu gwarancyjnego przysługującego Spółce na podstawie Umowy zostaje ustalona na kwotę 100.000.000,00 PLN („Limit”). Limit ma charakter odnawialny, a okres jego dostępności obowiązuje do dnia 31 grudnia 2024 r. Wynagrodzenie przysługujące InterRisk z tytułu wystawianych gwarancji ustalono na warunkach rynkowych dla tego typu transakcji.
Zabezpieczenie spłaty ewentualnych roszczeń InterRisk stanowią weksle własne in blanco wystawione przez Emitenta wraz z deklaracjami wekslowymi oraz - w zależności od typu gwarancji – przelew wierzytelności pieniężnych przysługujących Spółce z tytułu realizowanych kontraktów albo kaucja pieniężna w kwocie nieprzekraczającej 10% wartości sumy danej gwarancji. W przypadkach określonych Umową InterRisk może wymagać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia. InterRisk może wstrzymać wydawanie gwarancji na podstawie Umowy w przypadku nienależytego wywiązywania się Emitenta ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności i) niezłożenia wymaganych Umową zabezpieczeń, ii) niezaspokojenia przez Spółkę wymagalnych wierzytelności InterRisk z tytułu Umowy, iii) naruszenia innych zobowiązań Spółki z tytułu Umowy. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Umowa zawarta jest na okres do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń InterRisk w stosunku do Emitenta wynikających z Umowy.

Inne komunikaty