Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ACTION: strona spółki
12.02.2024, 12:29

ACT Ogłoszenie zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. wyznaczonego na dzień 28 lutego 2024 roku

Zarząd ACTION S.A. z siedzibą w Zamieniu zawiadamia, iż w wykonaniu żądań Akcjonariuszy (złożonych w trybie art. 401§1 Kodeksu spółek handlowych) w dniu 7 lutego 2024 r., Zarząd dokonał w dniu dzisiejszym zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. wyznaczonego na dzień 28 lutego 2024 roku, poprzez dodanie po punkcie 7 dodatkowych dwóch punktów porządku obrad o poniższej treści, a co za tym idzie przesunięcie dotychczasowych punktów 8 i 9 na dalsze pozycje.
„8. Podjęcie uchwały o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej”. „9. Podjęcie uchwały o powołaniu Członka Rady Nadzorczej”. Wobec powyższej zmiany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. zwołanego na dzień 28 lutego 2024 r. otrzymuje następujące brzmienie: Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A.: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powiadomienie Walnego Zgromadzenia o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje. 6. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Action S.A. z dnia 26.10.2022 r. – poprzez zwiększenie do 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) liczby akcji będących przedmiotem Programu nabywania akcji własnych oraz podwyższenie do 78.000.000 zł (siedemdziesiąt osiem milionów złotych) łącznej wartości środków przeznaczonych na zakup akcji własnych w ramach Programu nabywania akcji własnych. 7. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Action S.A. z dnia 26.10.2022 r. – poprzez podwyższenie do 78.000.000 zł (siedemdziesiąt osiem milionów złotych) kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych. 8. Podjęcie uchwały o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały o powołaniu Członka Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załączniki

Inne komunikaty