Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

NNG Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A. w dniu 12 lutego 2024 r.

Zarząd NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A. w dniu 12 lutego 2024 r. wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczby ważnych głosów, w tym liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 12 lutego 2024 r. - ze względu na brak kworum określonego w art. 431 § 3a zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych wymaganego do podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przewidującej objęcie nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub subskrypcji otwartej przez oznaczonego adresata (obecność akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego), Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie nie jest zdolne do podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L w trybie oferty publicznej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii L i praw do akcji serii L oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z powyższym: - Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktu porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L w trybie oferty publicznej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii L i praw do akcji serii L oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponadto: - podczas obrad Walnego Zgromadzenia Spółki nie wystąpiły uchwały, które byłyby poddawane pod głosowanie, a nie zostały podjęte; - do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia Spółki nie zgłoszono sprzeciwów. Zarząd Spółki, postępując zgodnie z art. 431 § 3a zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych zwoła niezwłocznie kolejne walne zgromadzenie, podczas którego uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przewidującej objęcie nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub subskrypcji otwartej przez oznaczonego adresata może być powzięta bez względu na liczbę akcjonariuszy obecnych na zgromadzeniu.

Załączniki

Inne komunikaty