Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ORANGEPL: strona spółki
14.02.2024, 18:57

OPL RR /2023: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2023     
          (rok)     
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okres od2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-02-14    
 
 
  ORANGE POLSKA SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  ORANGEPL Telekomunikacja (tel)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  02-326 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Al. Jerozolimskie 160  
  (ulica) (numer)  
  22 527 23 23 22 527 23 41  
  (telefon)  (fax)  
  investors@orange.com www.orange.pl  
  (e-mail)  (www)  
  526-02-50-995 012100784  
  (NIP)  (REGON)  
  259400TOMPUOLS65II22 0000010681  
    (LEI)       (KRS)   
 KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. komandytowa 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 20232 02220232 022 
 I. Przychody11 153 000,0010 675 000,002 462 901,002 276 945,00 
 II. Zysk z działalności operacyjnej1 145 000,001 174 000,00252 849,00250 411,00 
 III. Zysk przed opodatkowaniem960 000,00920 000,00211 995,00196 233,00 
 IV. Zysk netto782 000,00757 000,00172 688,00161 466,00 
 V. Zysk na jedną akcję (w zł/EUR) (podstawowy i rozwodniony)0,600,580,130,12 
 VI. Średnia ważona liczba akcji (w milionach)1 312,001 312,001 312,001 312,00 
 VII. Całkowite dochody ogółem454 000,001 123 000,00100 256,00239 532,00 
 VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej3 464 000,002 855 000,00764 950,00608 963,00 
 IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 045 000,00-1 963 000,00-451 594,00-418 702,00 
 X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej-1 612 000,00-863 000,00-355 976,00-184 075,00 
 XI. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto-193 000,0029 000,00-42 620,006 186,00 
 stan na: / 31.12.2023 / 31.12.2022 / 31.12.2023 / 31.12.2022 /     
 XII. Aktywa obrotowe razem3 580 000,003 941 000,00823 367,00840 317,00 
 XIII. Aktywa trwałe razem21 920 000,0021 338 000,005 041 398,004 549 777,00 
 XIV. Suma aktywów25 500 000,0025 279 000,005 864 765,005 390 094,00 
 XV. Zobowiązania krótkoterminowe razem5 980 000,004 799 000,001 375 345,001 023 263,00 
 XVI. Zobowiązania długoterminowe razem7 045 000,008 017 000,001 620 285,001 709 418,00 
 XVII. Kapitał własny razem12 475 000,0012 463 000,002 869 135,002 657 413,00 
 XVIII. Kapitał zakładowy3 937 000,003 937 000,00905 474,00839 464,00 
 
 W celu przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej w tabeli „Wybrane dane finansowe” na dzień 31 grudnia 2023 i 2022 roku, użyto średnich kursów NBP obowiązujących dla euro w tych dniach. Pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za lata zakończone 31 grudnia 2023 i 2022 roku przeliczono według kursów będących średnią arytmetyczną ze średnich kursów NBP z ostatnich dni każdego miesiąca za lata zakończone 31 grudnia 2023 i 2022 roku. Kursy walutowe użyte w celu przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej, rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przedstawione poniżej: 1 euro / 31 grudnia 2023 / 31 grudnia 2022 Sprawozdanie z sytuacji finansowej / 4,3480 PLN / 4,6899 PLN / Rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie z przepływów pieniężnych / 4,5284 PLN / 4,6883 PLN / 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 OPLSA-Dane-2023-12-31-PL.xhtmlWybrane dane Orange Polska SA 
 OPLGrupaCEO-2023-12-31-PL.xhtmlList Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 
 OPLSA-Audyt-2023-12-31-PL.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2023 r. 
 OPLSA-MSSF-2023-12-31-PL.xhtmlSprawozdanie finansowe Orange Polska SA za 2023 r. 
 OPLGrupaMDA-2023-12-31-PL.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności za 2023 r. 
 Oswiadczenie_RN-2023-12-31-PL.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej 
 Ocena_RN-2023-12-31-PL.xhtmlOcena Rady Nadzorczej 
 OPLGrupaCEO-2023-12-31-PL_LC.A.xhtml.xadesPodpis 
 OPLGrupaMDA-2023-12-31-PL_BL.A.xhtml.xadesPodpis 
 OPLGrupaMDA-2023-12-31-PL_JD.A.xhtml.xadesPodpis 
 OPLGrupaMDA-2023-12-31-PL_JKO.A.xhtml.xadesPodpis 
 OPLGrupaMDA-2023-12-31-PL_JKU.A.xhtml.xadesPodpis 
 OPLGrupaMDA-2023-12-31-PL_LC.A.xhtml.xadesPodpis 
 OPLGrupaMDA-2023-12-31-PL_MN.A.xhtml.xadesPodpis 
 OPLGrupaMDA-2023-12-31-PL_PJ.A.xhtml.xadesPodpis 
 OPLGrupaMDA-2023-12-31-PL_WD.A.xhtml.xadesPodpis 
 OPLSA-Dane-2023-12-31-PL_BL.A.xhtml.xadesPodpis 
 OPLSA-Dane-2023-12-31-PL_JD.A.xhtml.xadesPodpis 
 OPLSA-Dane-2023-12-31-PL_JKO.A.xhtml.xadesPodpis 
 OPLSA-Dane-2023-12-31-PL_JKU.A.xhtml.xadesPodpis 
 OPLSA-Dane-2023-12-31-PL_LC.A.xhtml.xadesPodpis 
 OPLSA-Dane-2023-12-31-PL_MN.A.xhtml.xadesPodpis 
 OPLSA-Dane-2023-12-31-PL_PJ.A.xhtml.xadesPodpis 
 OPLSA-Dane-2023-12-31-PL_WD.A.xhtml.xadesPodpis 
 OPLSA-Dane-2023-12-31-PL_ZG.A.xhtml.xadesPodpis 
 OPLSA-MSSF-2023-12-31-PL_BL.A.xhtml.xadesPodpis 
 OPLSA-MSSF-2023-12-31-PL_JD.A.xhtml.xadesPodpis 
 OPLSA-MSSF-2023-12-31-PL_JKO.A.xhtml.xadesPodpis 
 OPLSA-MSSF-2023-12-31-PL_JKU.A.xhtml.xadesPodpis 
 OPLSA-MSSF-2023-12-31-PL_LC.A.xhtml.xadesPodpis 
 OPLSA-MSSF-2023-12-31-PL_MN.A.xhtml.xadesPodpis 
 OPLSA-MSSF-2023-12-31-PL_PJ.A.xhtml.xadesPodpis 
 OPLSA-MSSF-2023-12-31-PL_WD.A.xhtml.xadesPodpis 
 OPLSA-MSSF-2023-12-31-PL_ZG.A.xhtml.xadesPodpis 
 OPLSA-Audyt-2023-12-31-PL.xhtml.xadesPodpis 
 Oswiadczenie_RN-2023-12-31-PL.A.xhtml.xadesPodpis 
 Ocena_RN-2023-12-31-PL.A.xhtml.xadesPodpis 

Załączniki

Inne komunikaty