Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ORANGEPL: strona spółki
14.02.2024, 18:59

OPL SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport roczny SRR2023    
           (rok)    
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okresod2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR zatwierdzonych w UE  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-02-14    
 
 
  ORANGE POLSKA SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  ORANGEPL Telekomunikacja (tel)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  02-326 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Al. Jerozolimskie 160  
  (ulica) (numer)  
  22 527 23 23 22 527 23 41  
  (telefon)  (fax)  
  investors@orange.com www.orange.pl  
  (e-mail)  (www)  
  526-02-50-995 012100784  
  (NIP)  (REGON)  
  259400TOMPUOLS65II22 0000010681  
    (LEI)       (KRS)   
 KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. komandytowa 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2023202220232022 
 I. Przychody12 970 000,0012 488 000,002 864 146,002 663 652,00 
 II. Zysk z działalności operacyjnej1 221 000,001 161 000,00269 632,00247 638,00 
 III. Zysk przed opodatkowaniem1 008 000,00867 000,00222 595,00184 928,00 
 IV. Zysk netto818 000,00724 000,00180 638,00154 427,00 
 V. Zysk netto przypisany właścicielom Orange Polska S.A.818 000,00724 000,00180 638,00154 427,00 
 VI. Zysk na jedną akcję (w zł/EUR) (podstawowy i rozwodniony)0,620,550,140,12 
 VII. Średnia ważona liczba akcji (w milionach)1 312,001 312,001 312,001 312,00 
 VIII. Całkowite dochody ogółem435 000,001 174 000,0096 060,00250 411,00 
 IX. Całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom Orange Polska S.A.435 000,001 174 000,0096 060,00250 411,00 
 X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej3 453 000,002 940 000,00762 521,00627 093,00 
 XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 046 000,00-1 999 000,00-451 815,00-426 381,00 
 XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej-1 634 000,00-850 000,00-360 834,00-181 302,00 
 XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto-227 000,0091 000,00-50 128,0019 410,00 
 stan na: / 31.12.2023 / 31.12.2022 / 31.12.2023 / 31.12.2022 /     
 XIV. Aktywa obrotowe razem4 070 000,004 507 000,00936 063,00961 001,00 
 XV. Aktywa trwałe razem22 756 000,0022 259 000,005 233 670,004 746 157,00 
 XVI. Suma aktywów26 826 000,0026 766 000,006 169 733,005 707 158,00 
 XVII. Zobowiązania krótkoterminowe razem6 216 000,005 245 000,001 429 623,001 118 361,00 
 XVIII. Zobowiązania długoterminowe razem7 164 000,008 068 000,001 647 654,001 720 292,00 
 XIX. Kapitał własny razem13 446 000,0013 453 000,003 092 456,002 868 505,00 
 XX. Kapitał własny przypisany właścicielom Orange Polska S.A.13 444 000,0013 451 000,003 091 996,002 868 078,00 
 XXI. Kapitał zakładowy3 937 000,003 937 000,00905 474,00839 464,00 
 
 W celu przeliczenia pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej w tabeli „Wybrane dane finansowe” na dzień 31 grudnia 2023 i 2022 roku, użyto średnich kursów NBP obowiązujących dla euro w tych dniach. Pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za lata zakończone 31 grudnia 2023 i 2022 roku przeliczono według kursów będących średnią arytmetyczną ze średnich kursów NBP z ostatnich dni każdego miesiąca za lata zakończone 31 grudnia 2023 i 2022 roku. Kursy walutowe użyte w celu przeliczenia pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przedstawione poniżej: 1 euro / 31 grudnia 2023 / 31 grudnia 2022 / Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej / 4,3480 PLN / 4,6899 PLN / Skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych / 4,5284 PLN / 4,6883 PLN / 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 OPLGrupaDane-2023-12-31-PL.xhtmlWybrane dane Grupy 
 OPLGrupaCEO-2023-12-31-PL.xhtmlList Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 
 OPLGrupaAudyt-2023-12-31-PL.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 r. 
 OPLGrupaMSSF-2023-12-31-PL.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za 2023 r. 
 OPLGrupaMDA-2023-12-31-PL.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności za 2023 r. 
 OPLGrupa-podpisy.7zPodpisy 
 Oswiadczenie_RN-2023-12-31-PL.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej 
 Ocena_RN-2023-12-31-PL.xhtmlOcena Rady Nadzorczej 

Załączniki

Inne komunikaty