Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ELT Informacja o zawarciu umowy limitu kredytu wielocelowego z PKO BP S.A.

Spółka ELEKTROTIM S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 19.02.2024 r. zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (PKO lub Bank) umowę limitu kredytowego wielocelowego (Umowa).
W ramach Umowy Bank udzielił Spółce limitu w wysokości 25.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych), który może być częściowo wykorzystany w formie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) i w pozostałej części w formie gwarancji. Linia kredytowa została udostępniona Spółce do dnia 18.02.2026 r., natomiast termin ważności udzielanych gwarancji może wykraczać poza okres kredytowania, jednak nie dłużej niż o 60 miesięcy, tj. do dnia 19.02.2031 roku. Zabezpieczenie spłaty wierzytelności stanowi zastaw rejestrowy o najwyższej sumie zabezpieczenia w kwocie 30.000.000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych) na zbywalnych należnościach przysługujących Spółce, a także przelew (wpłata) środków pieniężnych na rachunek kaucji. Ponadto ELEKTROTIM S.A. zobowiązał się do złożenia w Banku oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy kodeks postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego do kwoty 30.000.000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych), z określeniem terminu wystąpienia Banku z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 18.02.2034 r. Na dzień 19.02.2024 r. Spółka ELEKTROTIM S.A. posiada dostępne limity kredytowe, w tym faktoring, we wszystkich instytucjach finansowych w łącznej wysokości 109 mln PLN.

Inne komunikaty