Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ELT Informacja o zawarciu umowy z Portem Lotniczym Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.

Spółka ELEKTROTIM S.A. z/s we Wrocławiu (dalej: Spółka, Wykonawca) informuje, że zawarła w dniu 21.02.2024 r. umowę z Portem Lotniczym Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Glewicach (dalej: Zamawiający) (data umowy: 21.02.2024 r.), której przedmiotem jest wykonanie systemu pomocy nawigacyjnych na Lotnisku Szczecin-Goleniów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dalej: Umowa).
Wartość Umowy brutto to 11.550.430,56 EUR (słownie: jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści euro 56/100); a netto to 9.390.593,95 EUR (słownie: dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy euro 95/100). Termin zakończenia robót to rok 2025. Wykonawca udziela Zamawiającemu dwuletniej gwarancji. Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych. Spółka informowała o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. jako najkorzystniejszej, w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, raportem bieżącym nr 39/2023 z dnia 28.12.2023 r. Spółka podaje fakt zawarcia Umowy biorąc pod uwagę budowanie portfela zamówień ELEKTROTIM S.A. na kolejne lata, szacowanie ryzyka oraz z uwagi na znaczenie dla przychodów Spółki w przyszłości.

Inne komunikaty