Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PEKAO: strona spółki
21.02.2024, 15:52

PEO Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej i zaleceń dla Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Bank Polska Kasa Opieki S.A. („Bank") niniejszym informuje, iż w dniu 21 lutego 2024 r. otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) odnoszące się do polityki dywidendowej Banku.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. Bank, w zakresie podstawowych kryteriów określonych w stanowisku KNF ws. polityki dywidendowej w 2024 roku z dnia 14 grudnia 2023 r. i przy uwzględnieniu jakości portfela kredytowego Banku, mierzonej udziałem należności niepracujących w łącznym portfelu należności sektora niefinansowego z uwzględnieniem instrumentów dłużnych, spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty do 50% dywidendy z zysku Banku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. KNF zaleciła Bankowi niewypłacanie dywidendy z zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. w wysokości większej niż 50%, przy czym maksymalna kwota wypłaty nie może przekraczać kwoty zysku rocznego pomniejszonego o zysk wypracowany w 2023 r. zaliczony już do funduszy własnych. Zgodnie z decyzją KNF z dnia 23 sierpnia 2023 r., Bank zaliczył do funduszy własnych część zysku netto Banku za pierwsze półrocze 2023 roku w kwocie 808 755 262,19 zł. Ponadto KNF zaleciła Bankowi niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz wykupów akcji własnych. Bank w dniu 7 lutego 2024 roku otrzymał pismo KNF, w którym KNF wskazała, że nie zgłasza zastrzeżeń do możliwości wypłaty przez Bank w 2024 r., w formie dywidendy, niepodzielonego zysku za rok 2019 w kwocie 1 685 057 618,28 zł, o czym Bank informował raportem bieżącym numer 1/2024 z dnia 7 lutego 2024 r. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufne

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-05-17
PEO Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna wznowionym po przerwie w dniu 16 maja 2024 roku
164,15
-1,49
2024-05-16
PEO Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna podjęte po przerwie w obradach
168,50
-2,58
2024-05-08
PEO Zdarzenie wpływające na wynik finansowy Banku w II kwartale 2024 roku
172,00
0,00
2024-05-08
PEO Zmiany w Zarządzie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz uruchomienie otwartego postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa i Członków Zarządu Banku
172,00
0,00
2024-04-30
PEO QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
171,40
0,00
2024-04-23
PEO Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Banku w dniu 17 kwietnia 2024 roku do momentu zarządzenia przerwy
189,60
-7,81
2024-04-18
PEO Informacja o wysokości ustalonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny dla Banku składki rocznej należnej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2024 r.
183,35
-0,00
2024-04-18
PEO Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz treść uchwał podjętych do przerwy
180,65
-0,58
2024-04-17
PEO Powołanie członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję
180,65
0,00
2024-04-17
PEO Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
176,45
+3,12