Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PMPG: strona spółki
27.02.2024, 10:29

PGM Nabycie akcji własnych

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej jako Emitent] informuje, że w dniu 26 lutego 2024 roku otrzymał z Biura Maklerskiego Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie [Dalej DM Santander] informację o nabyciu przez DM Santander, w wykonaniu umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych Emitenta z dnia 24 listopada 2021 roku, akcji własnych Emitenta.
DM Santander, działając na zlecenie Emitenta, nabył: - W dniu 22 lutego 2024 roku podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1065 akcji własnych [kod ISIN: PLPEKPL00010] o wartości nominalnej 6,00 zł każda. Akcje stanowią 0,01% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz stanowią 0,01% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 3,70 zł. - W dniu 23 lutego 2024 roku podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1071 akcji własnych [kod ISIN: PLPEKPL00010] o wartości nominalnej 6,00 zł każda. Akcje stanowią 0,01% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz stanowią 0,01% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 3,70 zł. W wyniku nabycia akcji Emitent posiadał łącznie 1 013 795 akcji własnych o wartości nominalnej 6,00 zł każda, które stanowiły 9,75% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz stanowiły 9,77% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Akcje własne zostały nabyte w ramach Programu Skupu Akcji, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 148/2021 z dnia 23 listopada 2021 roku. Program Skupu Akcji jest realizowany na podstawie art. 362 § 1 pkt. 2] i 8] Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia wynikającego z uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie. Akcje własne nabyte w ramach Programu Skupu Akcji mogą zostać: a] przydzielone lub zaoferowane do nabycia pracownikom lub członkom organów zarządczych lub nadzorczych Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką, lub b] odsprzedane. Emitent nabył dotychczas w ramach Programu Skupu Akcji 208 789 akcji własnych z maksymalnej liczby akcji możliwej do nabycia w Programie Skupu Akcji wynoszącej 2 068 062. Emitent przeznaczył dotychczas na nabycie akcji w ramach Programu Skupu Akcji kwotę 652 967,94 zł z maksymalnej kwoty pieniężnej przeznaczonej na Program Skupu Akcji wynoszącej 1 000 000 zł. Program Skupu Akcji trwa do dnia 29 czerwca 2026 roku albo do chwili wyczerpania maksymalnej liczby akcji lub maksymalnej kwoty pieniężnej przewidzianych w Programie Skupu Akcji. Emitent przekazuje w załączeniu szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniach 22 i 23 lutego 2024 roku.

Załączniki

Inne komunikaty